Cafer-i Sadık’ın Güzel Sözleri

Cafer-i Sadık Hazretlerinin Sözleri “Câfer-i Sâdık, İki Cihan Serveri Hz. Muhammed Mustafa sav efendimizin torunudur…” Câfer-i Sâdık k.s. hazretleri, oğlu Musa Kâzım k.s. hazretlerine şöyle nasihat etmiştir: “Ey oğul! Kendi rızkına razı ol. Kendi rızkına razı olan kimse başkasına muhtaç olmaktan kurtulur. Başkasının malına göz dikme. Başkasının malına göz diken kimse fakir ve yoksul olarak ölür. Allah’ın taksimatına razı ol. Allah’ın taksim ettiği rızka razı olmayan, yüce Allah’ı töhmet altında bırakmış olur. Her daim kendi kusurlarını büyük gör. Kendi kusurlarını küçük…

"Cafer-i Sadık’ın Güzel Sözleri"

Namazda Neden Selam Verilir ?

Namazda Verilen Selamın Anlamı , Hanefi mezhebine göre namazların sonunda önce sağ tarafa, sonra sol tarafa yüz çevirerek selam vermek vaciptir. Bu selamda “es-Selamü aleyküm ve rahmetullah” cümlesinin “es-Selam” kısmını söylemek vacip, “aleyküm ve rahmetullah” kısmını söylemek ise sünnettir. Bir görüşe göre de, sağa selam verilmesi vacip, sol tarafa selam verilmesi sünnettir. Namazdan çıkılması, bütün imamlara göre yalnız bir selam ile olur, bununla namaz biter… Namazda Neden Selam Verilir (Merğinani, el-Hidaye, I, 52; . Zeylai, Tebyinü’l-Hakaik, I, 125).  

"Namazda Neden Selam Verilir ?"

Sıkıntıyı Geçiren Dua

Sıkıntıyı Geçiren Dua Bismillahirrahmanirrahim. Sümme enzele aleyküm mirin ba’di’l-ğammi emeneten nüasey yağşa taifetem minküm ue taifetün kad ehemmethüm enfüsühüm yezunnune billahi ğayre’l-hakkı zanne’l-cahiliyyeti yekülune hel lena mine’l-emri min şey’in kul innel emre küllehü liilahi yuhfune fi enfüsihim mala yübdune leke yekulune leu kane lena mine’l-emri şey’üm ma kutilna hahüna kul lev küntüm fi büyutikum leberezellezine kütibe aleyhimüTkatlü ila medaci’ıhim ue liyebteliyallahü ma fi suduriküm veli yümahhıse ma fi kulubiküm vallahii alimüm bizati’s-sudur. (Al-i İmran, 154) Anlamı: Sonra…

"Sıkıntıyı Geçiren Dua"

Zebur Kime İnmiştir ? Zebur ve Hz. Davud

Zebur Kime İnmiştir, Dört büyük mukaddes kitaptan biri olan ve kelime olarak “parça, yazılı şey ve kitap” anlamlarına gelen Zebur, Yüce Allah tarafından Hz. Davud (a.s.)’a indirilmiştir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: “Rabbin göklerde ve yerde olanları en iyi bilendir. And olsun ki; biz Peygamberlerin kimini kiminden üstün kılmışızdır. Davud’a da Zebur verdik.” (İsra, 17/55) Bu ayetten Zebur’un Hz. Davud (a.s.)’a indirildiği açıkça anlaşılmaktadır. Ayrıca Hz. Peygamber (s.a.s.) de bir hadis-i şerifte, Zebur’un ehl-i kitap tarafından…

"Zebur Kime İnmiştir ? Zebur ve Hz. Davud"

Peygamberimizin miraç mucizesi

Peygamberimizin miraç mucizesi Kur’an-ı Kerim’de Miraç ile ilgili olarak şöyle buyrulmaktadır: “Bir gece, kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten işitendir, görendir.” (İsra, 17/1) Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesi şeklinde gerçekleşen olağan üstü olay İslami kaynaklarda, metindeki ilgili fiilin masdarı olan ve “geceleyin yürüme, gece yolculuğu” anlamına gelen “İsra” kelimesiyle anılır. Bu yolculuğun, hadislerde anlatılan “göklere yükseltilme” safhasının da…

"Peygamberimizin miraç mucizesi"

Abdurrahim Karakoç Şiiri

Abdurrahim Karakoç Şiiri İncitme Gölgesinde otur amma Yaprak senden incinmesin. Temizlen de gir mezara Toprak senden incinmesin. Yollar uzun, yollar ince Yol kısalır aşk gelince Yat kurban ol İsmail’ce Bıçak senden incinmesin. Burdayım de ararlarsa Doğru söyle sorarlarsa Tabutuna sararlarsa Bayrak senden incinmesin. İl göçsün göçtüğün vakit Yol yansın geçtiğin vakit Suyundan içtiğin vakit Irmak senden incinmesin. Toz konmasın sakın sana Hakkı geçer halkın sana Gücenmesin yakın sana Uzak senden incinmesin. Cevapsız Kalan Sualler Yürü:…

"Abdurrahim Karakoç Şiiri"

Vitir namazın eller niçin kaldırılıp tekrar bağlanıyor?

Vitir namazın eller niçin kaldırılıp tekrar bağlanıyor İbadetler ‘tevkifi’dir yani Allah’ın emrettiği Hz. Peygamber (s.a.s.)’in tarif ettiği şekilde eda edilirler. Vitir namazında kunuttan önce tekbir esnasında ellerin kaldırılması Hz. Peygamber’den gelen bazı rivayetlere dayanmaktadır (Buhari, Ezan 83; Mubarekfuri, Tuhfetü’l-Ahvezi, Kitabu’l-Vitr, 337 H. No: 460).    

"Vitir namazın eller niçin kaldırılıp tekrar bağlanıyor?"

Çocuk Emziren Kadın Oruç Tutar mı

Çocuk Emziren Kadın Oruç Tutar mı? Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerden biri de gebelik veya çocuk emzirmektir. Gebe veya emzikli olan kadınlar, kendilerine yahut çocuklarına bir zarar gelmesinden korkmaları halinde oruç tutmayabilirler Bunlar bir yönüyle hasta hükmünde oldukları gibi, onlara bu ruhsatı tanıyan hadisler de bulunmaktadır (Nesai, Sıyam, 51, 62; İbn Mace, Sıyam, 12). Kendisi dayanabilecek ve çocuk da etkilenmeyecek ise hamile ve çocuk emziren anne oruç tutabilir. Bu konuda alanında uzman bir hekime…

"Çocuk Emziren Kadın Oruç Tutar mı"

Zekat ve Sadaka Cami İnşaatı İçin Verilir mi ?

Zekat ve Sadaka Cami İnşaatı İçin Verilir mi? Zekatın ve fıtır sadakasının geçerlilik şartlarından biri de temliktir. Temlik, bir malı, mal edinmeye ehil bir kişinin mülküne geçirmektir. Cami, okul, köprü, yol vb. yerlere temlik söz konusu olmadığından, buralara zekat ve fıtır sadakası sarf edilemez… (İbn Abidin, Reddu’l-Muhtar, II, 2, 62).  fetva.diyanet.gov.tr/Dini-Soru-Cevap-Anasayfa?ReturnUrl=%2f#

"Zekat ve Sadaka Cami İnşaatı İçin Verilir mi ?"

Pisikolojik Sıkıntı İçin Dua

Pisikolojik Sıkıntı İçin Dua , Okunuşu: Bismillahi’r-Rahmani’r- Rahim. Elhamdülillahi Rabbi’l-âlemin. Er-Rahmani’r-Rahim. Maliki yeumi’d-din. İyyake na’büdü ve iyyake neste’irı. İhdine’s-sırata’l-mustekim. Sıratallezirıe en’amte ‘aleyhim ğayri’l- meğdubi ‘aleyhim ue le’d-dallin. Anlamı:  Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile. Hamd, âlemlerin Rabbi, Allah’a mahsustur. Hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki. Rahman, Rahim,(Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna (ilet), gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. —– Okunuşu: Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim. Elif Lam Mim. Zalike’l-kitabü la…

"Pisikolojik Sıkıntı İçin Dua"

ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ NEDİR?

oruç tutmanın hükmü nedir? İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman olmak, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısı ile bu şartlar oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle Müslüman ve akıl-baliğ olması gerekir (Kasani, Bedaiü’s-sanai, Beyrut 1997, II, 593-596). İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı halde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. Ayet-i kerimenin ifade ettiği şekilde; hasta, yolcu ve…

"ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ NEDİR?"

Oturma İzni – Türkiye’de yabancılara ikamet alma

Oturma İzni, Türkiye’de yabancılara ikamet ikamet alma, Yabancı ülke vatandaşları Türkiye’de uzun kalmak için oturma izni almaları gerekmektedir. Oturma izni TC devletinin resmi websitesi adresinden online olarak alınmaktadır. Yabancıların ikamet  alması için gerekli evraklar, Öncelikle ikamet izni başvuru belgesi elinizde olması gerek. Sonra vergi numarası, taahhütname veya kira kontratı noter onaylı, pasaport fotokopisi – 4 adet fotoğraf… yabancı sağlık sigortası, harç makbuzu, kart aidat gideri yatırma, adli sicil kaydı… belgelerini hazır ederek randevunuza gitmelisiniz. 65…

"Oturma İzni – Türkiye’de yabancılara ikamet alma"

Eşarilik Nedir – Eşari Mezhebini Kim Kurdu?

Eşarilik Nedir İnanç konularında Ebu’l-Hasan Ali b. İsmail el-Eş’arî’nin görüşlerini benimseyenlerin oluşturduğu Eş’arîlik, Ehl-i Sünnetin itikadi bir mezhebidir. Mezhebin kendisine nispet edildiği İmam Eş’arî, 873 yılında Basra’da dünyaya gelmiştir. Kırk yaşına kadar Mutezile’ye bağlı olan İmam Eş’arî daha sonra bu mezhepten ayrılarak Eş’arîliği kurmuştur. Eşari Mezhebini Kim Kurdu? İnanç konularında, daha önceden mensubu bulunduğu Mutezile ve diğer Ehl-i Sünnet harici mezheplerin görüşlerini Kur’an ve Sünnetin yanında aklı da kullanarak eleştiren İmam Eş’arî’nin kelam metodu, kendisinden sonra…

"Eşarilik Nedir – Eşari Mezhebini Kim Kurdu?"

Hicri Yılbaşı Ne Zaman Başlıyor

Hicri Yılbaşı ne zaman başlıyor Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer’in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali’nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür. Müslümanlar için bir milat olan hicret; Allah’a ve O’nun Kutlu Elçisi Rahmet Peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi; hakka, hakikate, ilme, irfana ve medeniyete yapılan yolculuktur. Hicret, Allah rızası için; anadan, babadan, evlattan,…

"Hicri Yılbaşı Ne Zaman Başlıyor"

Maliki Mezhebi Hakkında Kısa Bilgi

Maliki Mezhebi Hakkında Bilgi Kurucusu İmam Malik’e nisbetle anılan Malikî mezhebi Medine merkezli ve Hicaz fıkhının sistematik bir hale getirilmesiyle ortaya çıkan fıkıh mezhebinin adıdır. Malikî mezhebinin kusucusu İmam Malik 93/711 yılında Medine’de doğmuş 179/795 yılında aynı şehirde vefat etmiştir. Medine’de döneminin seçkin âlimlerinden ders alan İmam Malik belli bir süre sonra Peygamber mescidinde dersler okutmaya başlamıştır. Hayatı boyunca hep Medine’de kalan İmam Malik’in fıkhının yapısında bu şehrin çok önemli bir yeri vardır. O diğer mezheplerden ayrı…

"Maliki Mezhebi Hakkında Kısa Bilgi"

Tasavvuf Nedir – Tasavvuf hakkında bilgi

Tasavvuf hakkında bilgi ; Nefsi Ayıklayıp Temizlemek Ve Ruhu Pak Ederek, Lahut Âlemine Yükseltmek Yoludur. Tasavvuf Dinin Dışında Değil Bizatihi Dinin Kendisidir. Tarikatlar Tasavvufun Kollarıdır. Mezheplerde Fıkhın Kollarıdır. Bunların İnkârı Cehalettir. İnsani Hayvandan Ayıran Gönlüdür. Gönül İse; Yaradanını Bilmesi İçin Allah in Kuluna Bahşettiği Rahmetidir, Aşkı İlahidir, Yaratılışın Sırrıdır. Gönlün Kemalata Ermesi; Tasavvuf Ve Yaratanının İsimlerini Kesir, Nihayesiz  Zikretmekle  Elde Edilir. Tasavvuf Nedir Dünya ve ahirette mesut olmak istiyorsak yaratanımıza kul olmanın zevkine erme çabasında olalım.…

"Tasavvuf Nedir – Tasavvuf hakkında bilgi"

Peygamberimizin (sav) ilk cuma hutbesi

Peygamberimizin (sav) ilk cuma hutbesi Bir çift güvercin ve örümcek ağı… Ölümle arasında bu ikisinden başka bir şey olmayan, düşmanlarıyla burun buruna geldiğinde arkadaşına “Korkma, Allah bizimle beraberdir”, diyerek moral veren Sevgili Peygamberimiz, çölün çile dolu yollarında Süraka’nın tehditlerine, yolun güçlüklerine boyun eğmeden 24 Eylül 622 tarihinde ashabının sevinç gösterileri altında Kuba kasabasına girdi. Kuba kasabasında dört gün kalan Hz. Muhammed (sav) burada İslam’ın ilk mescidini, takva üzerine bina edilmiş olan Kuba Mescidi‘ni inşa etti. Cuma…

"Peygamberimizin (sav) ilk cuma hutbesi"

Zındık Nedir? Zındık Kime Nedir?

Zındık Nedir ? Görünüşe göre müslüman olan ancak içinde küfre düşen kişilere denilmiştir, böyleleri dışardan müslüman görünürler. Azılı İslâm düşmanıdırlar ve bu son ilâhî dinî içinden yıkmak için olmadık yollara başvururlar. Çoğulu zenâdika gelir. Zındıkların ilk olarak ortaya çıkışları Emevî devrinin sonlarına rastlar. Abbasiler devrinde ise halifelerin yabancılara tanıdıkları geniş hürriyetten faydalanarak sayıları artmıştır. Hadîs İlminde zındıklar, İslâm düşmanlığı yüzünden Hadîs uyduran gruplar arasında görülür. İbnu’l-Cevzî, yalancı raviler içinde üçüncü grubu zenâdıkanın teşkil ettiğini, bunların sırf…

"Zındık Nedir? Zındık Kime Nedir?"

Kimlere Sahabe Denir – Sahabe Ne Demektir

Kimlere Sahabe Denir Arapça bir isim olan sahâbî kelimesi, dost ve arkadaş anlamlarına gelir ve sahâbe ya da ashâb şeklinde çoğul olarak kullanılır. Burada “sahabe” ile kastedilen Hz. Peygamber’in değerli dostlarıdır. Hadisçiler içerisinde sahâbî tanımını en geniş tutan İbn Hacer (ö. 852) şöyle der: “Sahabî, Hz. Peygamber’e mümin olarak mülâkî olan (kavuşan) ve İslâm üzere ölen kimsedir.” (el-İsabe, I, 6) Allah Rasulü’nün dostları olan sahabe nesli birkaç açıdan önem arz eder: Onlar Hz. Peygamber’e ve…

"Kimlere Sahabe Denir – Sahabe Ne Demektir"

Hadisi Şerif Kitapları

Hadisi Şerif Kitapları Hicri yedinci asrın önde gelen muhaddislerinden Nevevi (1233-1277) tarafından kaleme alınan Riyazü’s-Salihin, yüzyıllardır kütüphanelerimizin vazgeçilmez eserleri arasında yer alan İslam klasiklerinden biridir. Tam adı Riyazü’s-Salihin min Hadisi Seyyidi’l-Mürselin’dir. Eser, sadece hadislerin derlendiği bir kitap değil, aynı zamanda müellifinin yaşadığı dönemde İslam coğrafyası nın meselelerini ortaya koyan bir belge; insanların ihtiyaçlarına İslam’ın iki kaynağı ışığında çözüm yolları gösteren bir rehber niteliğindedir. Eserin kaleme alındığı hicri yedinci asırda İslam coğrafyasının Haçlı ve Moğol istilalarına maruz kalması sonucu Müslüman toplumunda çeşitli sorunlar baş göstermiştir. Böyle bir durum…

"Hadisi Şerif Kitapları"

Bilgi Nedir? Bilginin Anlamı

Bilgi Nedir; Bilgi Güçtür Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, “İlahi Hakikatin Bilgisi ve Bilgi Ahlakı” konulu konferans verdi. Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, TDV Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) yeni dönem açılış toplantısına katıldı “İlahi Hakikatin Bilgisi ve Bilgi Ahlakı” konulu konferans verdi. Başkan Görmez, konuşmasında, ilim, hikmet ve marifet kavramlarının farklı disiplinler arasında parsellenmek yerine her zaman müşterek ele alınmasının önemini anlattı.…

"Bilgi Nedir? Bilginin Anlamı"

Özbekistan Hakkında Bilgi

Özbekistan Hakkında Bilgi, Özbekistan 7 Bağımsız Türk Devletinden biridir. Orta Asy’da bir zamanlar ilmin başkenti olan Buhara ve Semerkand’ı içinde bulunduran köklü bir tarihe sahiptir Özbekistan… Coğrafi Konum Orta Asya’nın merkezinde bulunan Özbekistan’nın komşuları Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Afganistan ve Türkmenistan olup yüzölçümü 447.400 km2’dir. Ülke güneybatıdaki Ceyhun (Amuderya) ile kuzeydoğudaki Seyhun (Sırderya) ırmakları arasında uzanan toprakların büyük bölümünü kapsar. Ülkenin kuzey ile güney ucu arası 925 km, doğu ile batı ucu arası 1.400 km olup,…

"Özbekistan Hakkında Bilgi"

Azerbaycan Hakkında Bilgi

Azerbayca Hakkında Bilgi Azerbaycan Cumhuriyeti Kafkasların geçiş noktası üzerinde, Büyük Kafkaslar ile Küçük Kafkaslar arasında yer almaktadır. Bölgenin en önemli özelliği tarihi geçit ve ticaret yolları üzerinde bulunmasıdır. Kuzeyinde Gürcistan (480 km) ile Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti (390 km), güneyinde İran İslam Cumhuriyeti (756 km), batısında Ermenistan (1.007 km) ve Türkiye Cumhuriyeti (Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile 11 km uzunluğunda ortak sınırı bulunmaktadır), doğusunda ise Hazar Denizi (713 km) yer almaktadır Coğrafi Konum Azerbaycan Cumhuriyeti…

"Azerbaycan Hakkında Bilgi"

Halı Saha Yapımı

Halı Saha Yapımı; Saha zeminine 55 mm Sentetik Çim uygulanacaktır. Kullanılacak olan sentetik çim in özellikleri Gençlik Spor İl Müdürlüklerinin şartnamesine uygun olup 7 yıl garantili ve FIFA onaylı labratuardan tanımlı ip raporuna sahiptir. halı saha maliyeti  Hatıl betonun 30 cm lik bölümü dışarıda bırakılacak şekilde,hatıl kazısı yapılacaktır.25 cm x 60 cm hatıl kalıpları , içine 8 mm çapında inşaat demiri ile 20 cm arayla etriye dönülüp bu etriyeler 12 mm çapında inşaat demiri ile…

"Halı Saha Yapımı"

Arzı Mevud nedir ?

Arz-ı Mev’ud‘dan kasıt, bütün dünyadır! “Nil ve Fırat arası” Siyonizm’e göre “Vaat edilmiş topraklar”dır. Pek çok İsrail yöneticisi bunu açıkça ilân etmiştir. Elbette bugün, Barzani ailesinin Yahudi köklerinden istifade ile PKK ve IŞİD türü komplolar ve “Büyük Ortadoğu Projeleri” ile Türkiye’nin (şimdilik) beşte biri ile Irak ve Suriye’den koparılacak topraklarla bir “Yahudi Kürdistan” kurarak Arz’ı Mev’ud hayallerine kavuşmak için varlarını yoklarını ortaya koyacaklardır, nitekim koyuyorlar da… Lâkin bu işin bir de “derin” ve “arka yüzü”…

"Arzı Mevud nedir ?"

Kötülüğü İyilikle Def Et

Kötülüğü İyilikle Def Etmek 1. Müslüman kardeşin sana bir tokat atarsa, yüzünün öbür tarafını çevir, bir tokat daha atsın. 2. Müslüman kardeşin sana kötülük ederse, sen o kötülüğü iyilik yaparak def’ et. 3. Müslüman kardeşin öfkelenirse, sen öfkeni dizginle, öfkeye karşı öfkeyle cevap verme. 4. Müslüman kardeşin sana beddua ederse, sen ona hayır dua et. 5.Müslüman kardeşin sana “Allah seni ıslah etsin!” derse, sen âmin ecmaîn de. 6. Biri sana eşeklik ederse, sen ona eşeklik etme,…

"Kötülüğü İyilikle Def Et"

İslam Tarihinde 10 Muharrem

İslâm tarihinde 10 Muharrem Emeviler’in ikinci hükümdarı Yezid zamanında ve Hicri 61,Miladi 680 yılı Muharrem ayının onuncu Cuma günü, Hz. Hüseyin’in şahadeti ile sona eren tarihi olay meydana gelmiştir. Ehlibeytin çok değerli bir ferdinin hayatına mâl olan bu elim olay sebebi ile 10 Muharrem, Müslümanlarca yas günü sayılmıştır. Öncelikle şunu ifade edelim ki, Yüce Allah, insanı ruh ve beden yapısıyla en güzel bir şekilde yaratmış, (Tîn, 4) ona şan ve şeref vermiş (İsra, 70), ona ruhundan…

"İslam Tarihinde 10 Muharrem"

Doğu Türkistan Nerede!!!

Doğu Türkistan Nerede Doğu Türkistan tarihte Türklerin ilk var oldukları ve Karahanlıar Devleti (840-1212) Hükümdarı Abdulkerim Satuk Buğrahan ile birlikte toplu hâlde İslam’ı kabul ederek ilk Türk İslam devletinin kurulduğu coğrafyadır. Yakın tarihimizde Hoca Niyaz Hacı önderliğinde 1933′te Kaşkar’da Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti kuruldu. 1944′te ise Gulca’da Doğu Türkistan Cumhuriyeti adıyla Alihan Töre önderliğinde ikinci bağımsız Türk devleti kurulmuştur. Her iki devlet de Çin tarafından yıkılmıştır. 1949′daki Mao’nun kızıl devrimiyle Doğu Türkistan uluslararası hukuk kuralları ihlal…

"Doğu Türkistan Nerede!!!"

Muharrem Ayı Nedir

Muharrem Ayı Nedir, Her yıl Muharrem’in 10’u, aşure geldiğinde kalbinde iman taşıyan her mümin kardeşimizi bir hüzün ve bir keder kaplar. Sevgili Peygamberimizin (sas) “Benim dünyadaki çiçeğim, reyhanım” dediği, “cennet gençlerinin efendisi” olarak tavsif ettiği, Hz. Aliyyü’l-Murtaza’nın, Hz. Fatımatu’z-Zehra’nın ciğerparesi, Hz. İmam Hüseyin Efendimizin ve pek çoğu ehl-i beytten olan 70 kişinin Kerbelâ çölünde şehadete ulaştıkları tarihtir. Yürekleri dilhûn eden bu acı, dünyanın neresinde olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kültürü, coğrafyası ne olursa olsun, Resûl-i Ekrem’e, ashâbına…

"Muharrem Ayı Nedir"