Ehl-i İslam’ın Anlamı Nedir?

Ehl-i Sünnet birlik demektir. Nelerde birlik?.. İtikatta (inançta) birlik… Fıkıhta birlik… Ümmet olmakta birlik… Âdil ve râşid bir İmam’a biat ve itaat etmekte birlik…

Mezhepsizlik nedir? Kaos ve anarşi demektir. Her kafadan ayrı ses demektir. Kur’anın re’y ve heva ile yorumlanması demektir. Tefrika demektir. Fitne ve fesad demektir. Zillet ve esaret demektir…

Ehl-i Sünnet içinde dinî konularda ihtilaf yok mudur? Vardır ama bu ihtilaf,  bazı ayrıntılardaki çeşitlilik mânasına gelir, fitne sebebi değildir; temellerde, usulde, zaruriyat-ı diniyede ihtilaf ve tefrika ayrılık yoktur.

ehli-islam

Ehl-i Sünnet Müslümanları, Ehl-i Sünnet dairesi içinde olan kimseyi tekfir etmez, küfürle suçlamaz.

Türkiye Müslümanlarının birleşmesi nasıl olur?  Önce Sünnîlerin kendi aralarında birleşmesi ile olur.

Sünnî olmayan Müslümanlar?.. Onlarla  anlaşma, barış yapılacak, fitne ve fesat çıkmaması için tedbir alınacaktır.

Sünnîlerle Şiîler birleşemez mi?.. Vaktiyle İran’da Nadir Şah böyle bir teşebbüse girişti, Osmanlı Devleti’ne elçiler gönderdi, iki tarafın uleması toplandı ama  hayal edilen birleşme gerçekleşmedi.

Tam bir birleşme ve barış olmasa da mütareke yapılabilir, iki taraf şiddetten ve savaştan kaçınabilir.

Sünnîler arasındaki birleşmeyi kimler engelliyor?.. İki zümre engelliyor:

  1. Dış düşmanlarımız, emperyalist güçler istemiyor.
  2. İçimizdeki sekter düşünceliler istemiyor.

Sünnî Müslümanlar hangi değerler etrafından birleşebilir?.. Bu değerleri sıralıyorum:

(1)  Sahih inanç… Tevhid akidesi… (2) Beş vakit namazın dosdoğru kılınması… (3) Hür ve mukim erkeklerin farz namazları cemaatle kılması… (5) İslam medreselerinin açılması ve icazetli Sünnî ulema ve fukaha yetiştirilmesi, din hizmetlerinin imtihanla onlara verilmesi… (6) Kur’an’ın Kitabullah ve düstur olarak kabul edilip, onun farzlarına, yasaklarına, öğütlerine uyulması… (7) En güzel örnek ve model olarak gönderilmiş Peygamberin (Salat ve selam olsun ona) Sünnetine uyulması… (8) Müslümanların tek bir Ümmet olması… (9) Ümmetin başında âdil ve râşid bir İmam bulunması ve mü’minlerin ona biat ve itaat etmeleri… (10) Şeriatın hukuk ve dünya nizamı olarak kabul edilmesi… (11) İhtilaflı meselelerde Sevâd-ı Âzam dairesi içinde yer alınması… (12) Bir ihtilaf çıkarsa, bunun halledilmesi için Kur’an’a Sünnete Şeriata râsih ulema ve fukahaya  müracaat edilmesi… (13) Ahlak sistemi ve nizamı olarak İslam hükümlerinin ve değerlerinin kabul edilmesi ve uygulanması…

Şu anda böyle bir birleşme için zemin müsait midir?.. Zemin, şartlar, imkanlar, fırsatlar müsait olsa da olmasa böyle bir birliğin propagandasını yapmayı kendime vazife bilirim.

Türkiye’nin Sünnî Müslümanları en kısa zamanda yukarıda arz ettiğim değerler etrafından birleşmezlerse, kendilerini büyük tehlikelerin beklediğini ve geleceklerinin karanlık olduğunu çekinmeden söylerim… Suriye, Mısır…

Mehmed Şevket Eygi, Milli Gazete

Yazar: admin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− seven = three