Çocuğun ve Hanımın Islahı İçin Dua

onemli_dualar

Çocuğun ve Hanımın Islahı İçin Dua

ÇOCUĞUN VEYA HANIMIN ISLAHI iÇiN DUA…

“Ey vas­fı (tâ­rif edil­me­si) müm­kün ol­ma­yıp hiç­bir şey Ken­di­si­ne ya­kın ve denk ol­ma­yan iyi­lik sa­hi­bi! Yâ Bârr!”
onemli_dualarHer ki­min ken­di­si­ne ita­at et­me­yen bir ço­cu­ğu ve­ya ken­di­si­ne mu­hâ­le­fet eden bir ha­nı­mı var­sa, bu ism-i şe­rî­fi bir zey­tin yap­ra­ğı üze­ri­ne dut su­yuy­la yaz­sın ve ku­ru­duk­tan son­ra bu yap­ra­ğı ço­cu­ğu­nun ve­ya ha­nı­mı­nın yi­ye­ce­ği ve içe­ce­ği üze­ri­ne ufa­la­sın. Bu­nu ya­par­ken de kim için ya­pı­yor­sa; ço­cu­ğu için­se ço­cu­ğu­nun ve ço­cu­ğu­nun an­ne­si­nin is­mi­ni, ha­nı­mı için­se ha­nı­mı­nın ve ha­nı­mı­nın an­ne­si­nin is­mi­ni zik­re­de­rek yap­sın. Böy­le ya­par­sa bi­iz­nil­lâ­hi Te­ʽâ­lâ o ki­şi­ler ken­di­si­ne ita­at eder­ler. İş­te bu ter­kip, me­şâ­yih-ı ki­bâr ha­za­râ­tı­nın zik­ret­tik­le­ri­dir.

Ay­nı me­se­le için di­ğer ba­zı me­şâ­yi­hın zik­ret­ti­ği ter­kip ise şöy­le­dir; her kim bu ism-i şe­rî­fi be­yaz bir ka­ğıt üze­ri­ne misk, zâ­fe­ran (saf­ran) ve gül su­yuy­la ya­zar ve bu ka­ğı­dı ha­va­ya (bi­na dı­şın­da­ki bir boş­lu­ğa) asar­sa ço­cu­ğu da, eşi de ken­di­si­ne ita­at eder­ler.

(Şi­hâ­büd­dîn es-Süh­re­ver­dî, Şer­hu­’l-es­mâ­i’l-er­ba­ʽîn, Yaz­ma Nüs­ha, Aya­sof­ya, no:377, ve­rak:112; Aya­sof­ya, no:3358, ve­rak:144; Yaz­ma Ba­ğış­lar, no:2773, ve­rak:4; Be­ya­zıd Dev­let, no:1256, ve­rak:12; Ah­met Mah­mut Ün­lü, Er­ba­‘în-i İd­rî­siy­ye, sh:91)

Cübbeli Ahmet Hoca

Vahdet Gazetesi

 

Share Button

admin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

twenty eight − twenty seven =