Türkmenistanyň medeniýeti

Türkmenistanyň medeniýeti

Häzirki wagtda 2012-2016-njy ýyllarda Medeniýet Ministrliginiň esasy  işi Türkmenistanyň medeniýetini ösdürmek, medeniýet pudagynyň amatly şertlerini sazlamak, milletiň arasynda şahslary ryhy we medeni taýdan durmuşa geçirmek bolup durýar.

Döwletiň medeniýet babatdaky syýasatyny durmuşa geçirmek, ilkinji nobatda, dürli çäreleri halkara derejesinde geçirmekden ybaratdyr. Şeýle-de, medeniýet pudagynda geçirilen ajaýyp çäreleriň hataryna HHR, GFR, Koreýa Respublikasy, Ukraina, Belarus, Azerbaýjan Respublikasy bilen diplomatik gatnaşyklaryň 20 ýyllygy mynasybetli geçirilen çäreleri hem belläp geçmelidiris.

 

Türkmenistanyň medeniýetiŞu günki günde Türkmenistanda EYR-yň, Belarus, Tatarystanyň, Türkiýäniň  Medeniýet günleri geçirildi. Şeýle-de, Türkmenistanyň Medeniýet günleriniň Awstriýanyň paýtagty Wenada, Russiýa Federasiýasynyň Astrahan şäherinde  ýokary derejede geçirilendigini belläp geçmelidiris. Mundan başga-da, Özbegistanda Türkmen kinolarynyň günleri hem geçirildi. Şeýle-de, Mary şäherinde geçirilen çäreler, 2012-nji ýylda BMG-niň medeniýet günleriniň geçirilmegi hem-de “Gadymy Merw — dünýä medeniýetiniň merkezi” atly halkara maslahatyň geçirilmegini hem belläp geçmelidiris. 2012-nji ýylda  Izmir şäherinde geçirilen çäreler Türkmenistanyň sungat ussatlarynyň çykyşy we Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkiýe Respublikasyna bolan resmi saparyny belläp geçmelidiris.

 

Medeniýet  hyzmatlarynyň hilini giňeltmek we ösdürmek  üçin, ilaty kämilleşdirmek, döredijilik  toparlarynyň repertuaryny  täzelemek, muzeý we kitaphana gaznalaryny, medeniýet  ulgamlarynyň işlerini sazlamak ugrunda yzygiderli  işler alnyp barylýar. Şu günki günde ýurtda 11 sany döwlet teatry, 31 sany döwlet muzeýi, şeýle-de welaýatlarda  667 oba medeniýet  we döredijilik öýleri hereket edýär. Olaryň işinde täze görnüşler  we usullar ornaşdyrylýar.
Hususyýetçilikde bu ulgamlaryň işiniň  has-da  täsirliligi, olaryň işgärleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmak, esasan hem sebit derejesindäki  wajyplygy  üçin guramaçylyk-usulyýet  kömegini bermekde  ýörite topar döredildi. Şol topar welaýatlarda,  medeni işlerini seljerilýän esasy ýerlerde iş saparlaryny alyp barýarlar, şol ulgamlaryň işgärleri bilen seminarlary guraýarlar, maslahat  kömeklerini berýärler. Medeni  ýagdaýlarynyň  kesgitlenen hereketlerini  tassyklamak  bilen ýurtda we döwlet syýasatynyň  medeniýet ulgamynyň maksatlaryna we  artykmaçlyklaryna degişli bolan esasy meseleleriň hatarynda, ýurduň dünýä arenasyndaky häzirkizaman  at-abraýyna  gönüden-göni umumy medeniýet giňişliginiň goşýan goşandy bilen baglanyşyklydyr. Şuňa laýyklykda, döwlet baştutany Gurbanguly Berdimuhamedow 2012-nji ýylda  Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynda Türkmenistanyň başlyklyk etmegi hökmünde şeýle temanyň üstünde we  bular bilen baglanyşykly medeni wakalar  barada durup geçdi.

 

2012-nji ýylyň  oktýabrynda  Aşgabatda GDA agza döwletleriniň ylmy-döredijilik  işgärleriniň VII forumy  geçirildi. Bu barada aýtmak bilen, milletiň Lideri bu möhüm halkara çäresine düýpli taýýarlyk görmek barada berk tabşyryk berdi. Forum we çäre bilen baglanyşykly maksatnama taýýarlanyldy, forumy geçirmekde ýokary derejeliligi gazanmak üçin guramaçylyk işleriň aýdyň meýilnamalary işlenildi.

 

Medeniýet ulgamynyň ösmegine döwlet köp serişdeleri goýberýär.

 

Ýurtda  köpsanly ulgamlaýyn medeniýet edaralary-  teatrlar, kinokonsert merkezleri, kinoteatrlary, muzeýler, medeniýet  köşkleri, kitaphanalar we beýleki durmuş-medeni maksatly desgalar gurulýar.

 

Ylmy-gözleg we arheologiýa işlerine hem köp serişdeler goýberilýär. Medeniýet ulgamynyň işgärleriniň hünär derejeleriniň  ýokarlandyrylmagyna we taýýarlanmagyna esasy üns berilýär.

Share Button

admin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

sixty five − 62 =