İslami Bilgiler

İslami Bilgiler

BİLENLERLE BİLMEYENLER BİR OLUR MU

BİLENLERLE BİLMEYENLER BİR OLUR MU?

Eyl 16, 2017

Bilenle bilmeyen bir olur mu? Bir gün Mescid-i Nebevi’de bir grup sahabî, tesbih ve duayla, diğer bir grup sahabî de ilimle meşguldü. Ashabın bu durumunu gören Peygamberimiz (s.a.s), şöyle buyurdu: “Her iki grup da hayırlı bir işle meşguller. Bir kısmı Allah’a dua ediyor ve O’ndan bir şey istiyorlar. Allah, onlara dilerse verir, dilerse vermez. Diğerleri […]

Share Button
Read More
peygamberlerin-sıfatları

Peygamberlerin sıfatları

Tem 14, 2017

Peygamberlerin sıfatları deyince onlarda bulunması câiz olan sıfatlarla gerekli (vâcip) ve zorunlu olan sıfatlar anlaşılır. Kur’ân-ı Kerîm’in pek çok yerinde vurgulandığı gibi peygamberler de insandır. Onlar da diğer insanlar gibi oturup kalkar, yiyip içerler, gezerler, evlenip çoluk çocuk sahibi olurlar, hastalanır ve ölürler; bu gibi özelliklere, peygamberler hakkında düşünülmesi câiz özellikler denir. İlâhî emir ve […]

Share Button
Read More
allahın-sıfatları

Allahın (cc) Sıfatları Nelerdir?

Tem 14, 2017

A- Zâtî Sıfatlar Sadece Allah Teâlâ’nın zâtına mahsus olan, yaratıklarından herhangi birine verilmesi câiz ve mümkün olmayan sıfatlardır. Zât sıfatların zıtları Allah hakkında düşünülemediği, bu sebeple noksanlık, sonluluk ve eksiklik ifade eden bu özelliklerden O’nun tenzih edilmesi gerektiğinden bu sıfatlara tenzîhî sıfatlar ve selbî sıfatlar da denilmiştir. Zâtî sıfatlar şunlardır: 1. Vücûd. “Var olmak” demektir. […]

Share Button
Read More
Siyer

Siyer’in Anlamı

Tem 14, 2017

Siyer nedemek, sözlükte “davranış, hal, yol, âdet, bir kimsenin ahlâkı, seciyesi ve hayat hikâyesi” gibi anlamlara gelen sîret kelimesinin çoğuludur. Peygamberimizin doğumundan vefatına kadar hayatını konu alan ilmin adı “siyer” dir. Tarihin belli bir bölümünden bahsettiği için tarih ilmiyle; Peygamberimiz (s.a.s.)’in söz, fiil ve takrirleriyle ilgilendiğinden dolayı da hadis ilmi ile alâkalıdır

Share Button
Read More
ferahlamak-icin-okunacak.dua

Ferahlamak İçin Dua Var mı ?

Tem 7, 2017

Ferahlamak İçin Dua Var mı Okunuşu: Ene abdüke ibnü abdike ibnü emetikefı kabdatike nasiyeti biyedike,madın fiyye hükmüke adlünfiyye kadauke,es’elüke bikülli ismin hüue leke semmeyte bihı nefseke ev enzeltehu fı kitabike ev allemtehu ehaden min halkıke ev iste’serte bihı fı ilmi’l-ğaybi indeke en tec’ale’l-kur’an’a nura sadri ve rabia kalbi ve cilae huznı ve zehabe hemmı). Anlamı: Allah’ım! Ben senin […]

Share Button
Read More
Dargınlıkları Gidermek İçin Okunacak Dua

Dargınlıkları Gideren Dualar

Tem 7, 2017

Dargınlıkları Gideren Dua Allahhümme ellif beyne kulubina ve aslih zate beynina, vehdina sübüle’s-selami ve neccina mine’z-zulümati ile’n-nuri ve cennibne’l-fevahışe ma zahara minha ve ma betane. Allahümme’hfazna fi esma’ma ve ebsarina ve ezvacina. Anlamı: Allah’ım! Kalplerimizi birleştir(bizi ayrılığa düşürme). Aramızı /sosyal ilişkilerimizi düzelt. Bizi doğru yola ilet. Bizi (şirk, küfür ve nifak) karanlıklarından kurtar, (iman ve İslam) aydınlığına […]

Share Button
Read More
Vaktinde kılınamayan namazın kazası olur mu

Vaktinde kılınamayan namazın kazası olur mu?

Tem 7, 2017

Vaktinde kılınamayan namazın kazası olur mu, Namaz, dinimizin ifasını emrettiği ibadetlerin en önemlisidir. Kelime-i şehadetten sonra, İslam binasının üzerine kurulduğu beş esastan birincisidir. Akıllı ve erginlik çağına ulaşan her Müslümana farzdır. Farziyeti Kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Terk edilmesi ve -geciktirmeyi caiz kılan meşru bir mazeret yoksa- vaktinde eda edilmeyip kazaya bırakılması, en büyük günahlardandır. İma […]

Share Button
Read More
kac.tane-peygamber-vardır

Kaç tane Peygamber Vardır? İsimleri Nelerdir?

Tem 7, 2017

Kaç tane Peygamber Vardır? İlk Peygamber Hz. Adem’den son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.s.)’e kadar pek çok Peygamber gelip geçmiştir. Gönderilen Peygamberlerin sayısı konusunda Kuran’da herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bir hadiste Peygamberlerin sayısının 124. 000 olduğu, bunlardan 315’ini resullerin teşkil ettiği haber verilmektedir. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 266). Fakat bir ayette “Andolsun, senden önce de Peygamberler gönderdik. Onlardan […]

Share Button
Read More
Motorcycle Details

Kuranda Tesettür Ayetleri

Tem 7, 2017

Kuranda Tesettür Ayetleri Devlet ve hükümetçe, millet ve hatta ümmetçe bir hükme varamadığımız, ne yapacağımızı bilemediğimiz için keşmekeş, iç açıcı olmayan bir manzara olduğundan öte, bu hususda kadınlarımızda görüldüğü gibi, tahsile müsait kızlarımızın, asrın icabı nimetlerden nasıl mahrum etmeden bu masum yavrularımızı Hz. Allâh’a inançlarından dolayı mükafatlandıracağımız şöyle dursun; lütfen bari cezalandırmayalım!.. Başörtüsü ayetleri, Katı kurallara […]

Share Button
Read More
Namazda takke takmanın hükmü nedir

Namazda takke niye kullanılır? Takke Neden Takılır ?

Tem 7, 2017

Namazda takke niye kullanılır , Hz. Peygamber (s.a.s.) ve ashab-ı kiram, İslam öncesinde olduğu gibi İslam’dan sonra da günlük hayatlarında yöresel örf ve iklim şartları gereği başlarını örtmüşlerdir (Kenzü’l-ummal, 7/121). Peygamberimiz (s.a.s.) günlük kıyafeti ile namazlarını kılmış, ibadet için ilave bazı özel giysiler giymemiştir. Takke üzerine sarık sardığı gibi, sarıksız takke ve takkesiz sarık kullandığı da […]

Share Button
Read More
caferi-sadik

Cafer-i Sadık’ın Güzel Sözleri

Tem 7, 2017

Cafer-i Sadık Hazretlerinin Sözleri “Câfer-i Sâdık, İki Cihan Serveri Hz. Muhammed Mustafa sav efendimizin torunudur…” Câfer-i Sâdık k.s. hazretleri, oğlu Musa Kâzım k.s. hazretlerine şöyle nasihat etmiştir: “Ey oğul! Kendi rızkına razı ol. Kendi rızkına razı olan kimse başkasına muhtaç olmaktan kurtulur. Başkasının malına göz dikme. Başkasının malına göz diken kimse fakir ve yoksul olarak ölür. Allah’ın taksimatına razı ol. Allah’ın […]

Share Button
Read More
Namazdan çıkarken verilen selamın hükmü nedir

Namazda Neden Selam Verilir ?

Tem 7, 2017

Namazda Verilen Selamın Anlamı , Hanefi mezhebine göre namazların sonunda önce sağ tarafa, sonra sol tarafa yüz çevirerek selam vermek vaciptir. Bu selamda “es-Selamü aleyküm ve rahmetullah” cümlesinin “es-Selam” kısmını söylemek vacip, “aleyküm ve rahmetullah” kısmını söylemek ise sünnettir. Bir görüşe göre de, sağa selam verilmesi vacip, sol tarafa selam verilmesi sünnettir. Namazdan çıkılması, bütün imamlara göre yalnız bir […]

Share Button
Read More
sıkıntıyı-giderme-duası

Sıkıntıyı Geçiren Dua

Tem 7, 2017

Sıkıntıyı Geçiren Dua Bismillahirrahmanirrahim. Sümme enzele aleyküm mirin ba’di’l-ğammi emeneten nüasey yağşa taifetem minküm ue taifetün kad ehemmethüm enfüsühüm yezunnune billahi ğayre’l-hakkı zanne’l-cahiliyyeti yekülune hel lena mine’l-emri min şey’in kul innel emre küllehü liilahi yuhfune fi enfüsihim mala yübdune leke yekulune leu kane lena mine’l-emri şey’üm ma kutilna hahüna kul lev küntüm fi büyutikum leberezellezine kütibe aleyhimüTkatlü […]

Share Button
Read More
zebur

Zebur Kime İnmiştir ? Zebur ve Hz. Davud

Tem 7, 2017

Zebur Kime İnmiştir, Dört büyük mukaddes kitaptan biri olan ve kelime olarak “parça, yazılı şey ve kitap” anlamlarına gelen Zebur, Yüce Allah tarafından Hz. Davud (a.s.)’a indirilmiştir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: “Rabbin göklerde ve yerde olanları en iyi bilendir. And olsun ki; biz Peygamberlerin kimini kiminden üstün kılmışızdır. Davud’a da Zebur verdik.” (İsra, 17/55) Bu […]

Share Button
Read More
Hz. Peygamber (s.a.s.)’in miraç mucizesi

Peygamberimizin miraç mucizesi

Tem 7, 2017

Peygamberimizin miraç mucizesi Kur’an-ı Kerim’de Miraç ile ilgili olarak şöyle buyrulmaktadır: “Bir gece, kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten işitendir, görendir.” (İsra, 17/1) Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesi şeklinde gerçekleşen olağan üstü olay İslami kaynaklarda, metindeki ilgili fiilin […]

Share Button
Read More
Vitir namazının üçüncü rekatında eller niçin kaldırılıp tekrar bağlanıyor

Vitir namazın eller niçin kaldırılıp tekrar bağlanıyor?

Tem 7, 2017

Vitir namazın eller niçin kaldırılıp tekrar bağlanıyor İbadetler ‘tevkifi’dir yani Allah’ın emrettiği Hz. Peygamber (s.a.s.)’in tarif ettiği şekilde eda edilirler. Vitir namazında kunuttan önce tekbir esnasında ellerin kaldırılması Hz. Peygamber’den gelen bazı rivayetlere dayanmaktadır (Buhari, Ezan 83; Mubarekfuri, Tuhfetü’l-Ahvezi, Kitabu’l-Vitr, 337 H. No: 460).    

Share Button
Read More
Namaz Kılarken Teşehhüdde Şehadet Parmağını niye kaldırılır

Namaz Kılarken Şehadet Parmağı Niye Kaldırılır?

Tem 7, 2017

Namaz kılarken şehadet parmağı niye kaldırılır, Ehli Sünnet Fetvaları – Namaz Kılarken Teşehhüdde Şehadet Parmağını Kaldırma Meselesi    

Share Button
Read More
CAMİİİNŞAATIİÇİNSAKAKAVERİLİRMİ

Zekat ve Sadaka Cami İnşaatı İçin Verilir mi ?

Tem 7, 2017

Zekat ve Sadaka Cami İnşaatı İçin Verilir mi? Zekatın ve fıtır sadakasının geçerlilik şartlarından biri de temliktir. Temlik, bir malı, mal edinmeye ehil bir kişinin mülküne geçirmektir. Cami, okul, köprü, yol vb. yerlere temlik söz konusu olmadığından, buralara zekat ve fıtır sadakası sarf edilemez… (İbn Abidin, Reddu’l-Muhtar, II, 2, 62).  fetva.diyanet.gov.tr/Dini-Soru-Cevap-Anasayfa?ReturnUrl=%2f#

Share Button
Read More
Pisikolojik Sıkıntı İçin Okunacak Dua

Pisikolojik Sıkıntı İçin Dua

Tem 7, 2017

Pisikolojik Sıkıntı İçin Dua , Okunuşu: Bismillahi’r-Rahmani’r- Rahim. Elhamdülillahi Rabbi’l-âlemin. Er-Rahmani’r-Rahim. Maliki yeumi’d-din. İyyake na’büdü ve iyyake neste’irı. İhdine’s-sırata’l-mustekim. Sıratallezirıe en’amte ‘aleyhim ğayri’l- meğdubi ‘aleyhim ue le’d-dallin. Anlamı:  Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile. Hamd, âlemlerin Rabbi, Allah’a mahsustur. Hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki. Rahman, Rahim,(Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. […]

Share Button
Read More
esarilik

Eşarilik Nedir – Eşari Mezhebini Kim Kurdu?

Tem 6, 2017

Eşarilik Nedir İnanç konularında Ebu’l-Hasan Ali b. İsmail el-Eş’arî’nin görüşlerini benimseyenlerin oluşturduğu Eş’arîlik, Ehl-i Sünnetin itikadi bir mezhebidir. Mezhebin kendisine nispet edildiği İmam Eş’arî, 873 yılında Basra’da dünyaya gelmiştir. Kırk yaşına kadar Mutezile’ye bağlı olan İmam Eş’arî daha sonra bu mezhepten ayrılarak Eş’arîliği kurmuştur. Eşari Mezhebini Kim Kurdu? İnanç konularında, daha önceden mensubu bulunduğu Mutezile ve […]

Share Button
Read More
maliki-mezhebi

Maliki Mezhebi Hakkında Kısa Bilgi

Tem 6, 2017

Maliki Mezhebi Hakkında Bilgi Kurucusu İmam Malik’e nisbetle anılan Malikî mezhebi Medine merkezli ve Hicaz fıkhının sistematik bir hale getirilmesiyle ortaya çıkan fıkıh mezhebinin adıdır. Malikî mezhebinin kusucusu İmam Malik 93/711 yılında Medine’de doğmuş 179/795 yılında aynı şehirde vefat etmiştir. Medine’de döneminin seçkin âlimlerinden ders alan İmam Malik belli bir süre sonra Peygamber mescidinde dersler okutmaya başlamıştır. […]

Share Button
Read More
sahabe-ne-demektir

Kimlere Sahabe Denir – Sahabe Ne Demektir

Tem 6, 2017

Kimlere Sahabe Denir Arapça bir isim olan sahâbî kelimesi, dost ve arkadaş anlamlarına gelir ve sahâbe ya da ashâb şeklinde çoğul olarak kullanılır. Burada “sahabe” ile kastedilen Hz. Peygamber’in değerli dostlarıdır. Hadisçiler içerisinde sahâbî tanımını en geniş tutan İbn Hacer (ö. 852) şöyle der: “Sahabî, Hz. Peygamber’e mümin olarak mülâkî olan (kavuşan) ve İslâm üzere […]

Share Button
Read More
iyi-kötü

Kötülüğü İyilikle Def Et

Tem 6, 2017

Kötülüğü İyilikle Def Etmek 1. Müslüman kardeşin sana bir tokat atarsa, yüzünün öbür tarafını çevir, bir tokat daha atsın. 2. Müslüman kardeşin sana kötülük ederse, sen o kötülüğü iyilik yaparak def’ et. 3. Müslüman kardeşin öfkelenirse, sen öfkeni dizginle, öfkeye karşı öfkeyle cevap verme. 4. Müslüman kardeşin sana beddua ederse, sen ona hayır dua et. 5.Müslüman […]

Share Button
Read More
İslam Tarihinde 10 Muharrem

İslam Tarihinde 10 Muharrem

Tem 6, 2017

İslâm tarihinde 10 Muharrem Emeviler’in ikinci hükümdarı Yezid zamanında ve Hicri 61,Miladi 680 yılı Muharrem ayının onuncu Cuma günü, Hz. Hüseyin’in şahadeti ile sona eren tarihi olay meydana gelmiştir. Ehlibeytin çok değerli bir ferdinin hayatına mâl olan bu elim olay sebebi ile 10 Muharrem, Müslümanlarca yas günü sayılmıştır. Öncelikle şunu ifade edelim ki, Yüce Allah, insanı […]

Share Button
Read More
kerbela-nedir

Muharrem Ayı Nedir

Tem 6, 2017

Muharrem Ayı Nedir, Her yıl Muharrem’in 10’u, aşure geldiğinde kalbinde iman taşıyan her mümin kardeşimizi bir hüzün ve bir keder kaplar. Sevgili Peygamberimizin (sas) “Benim dünyadaki çiçeğim, reyhanım” dediği, “cennet gençlerinin efendisi” olarak tavsif ettiği, Hz. Aliyyü’l-Murtaza’nın, Hz. Fatımatu’z-Zehra’nın ciğerparesi, Hz. İmam Hüseyin Efendimizin ve pek çoğu ehl-i beytten olan 70 kişinin Kerbelâ çölünde şehadete ulaştıkları […]

Share Button
Read More
onemli_dualar

Çocuğun ve Hanımın Islahı İçin Dua

Tem 6, 2017

Çocuğun ve Hanımın Islahı İçin Dua ÇOCUĞUN VEYA HANIMIN ISLAHI iÇiN DUA… “Ey vas­fı (tâ­rif edil­me­si) müm­kün ol­ma­yıp hiç­bir şey Ken­di­si­ne ya­kın ve denk ol­ma­yan iyi­lik sa­hi­bi! Yâ Bârr!” Her ki­min ken­di­si­ne ita­at et­me­yen bir ço­cu­ğu ve­ya ken­di­si­ne mu­hâ­le­fet eden bir ha­nı­mı var­sa, bu ism-i şe­rî­fi bir zey­tin yap­ra­ğı üze­ri­ne dut su­yuy­la yaz­sın ve ku­ru­duk­tan son­ra […]

Share Button
Read More
farz-namazlari-kac-rekattir

Farz namazları kaç rekattır

Tem 5, 2017

Farz namazları kaç rekattır Sayın Hocam öncelikle sizi çok sevdiğimi ve saygı duyduğumu belirtmek isterim. Bir Hocamız, tv.de farz namazlarını sabah 2, öğle 2 , ikindi 2, akşam 3 rekat, yatsı 2 rekat farz kılındı; bundan fazlası Emevilerin uydurmasıdır diyor. Gerçekten namazların farzı bu kadar mı, lütfen yardımcı olun. Size güveniyoruz. Teşekkürler. E. G. Cevap: Evet, […]

Share Button
Read More
riba-zina

Faiz ve Zina Azap Getirir

Tem 5, 2017

Faiz ve Zina Azap Getirir Güvenilir hadis kaynaklarından Hâkim’de, Taberanî’de, Beyhakî’de yer alan ve mealini zikrettiğim hadis-i şerif hepimizi, bilhassa idarecilerimizi uyarmaktadır. İbn Abbas radiyallahuanh, Resulullah sallallahu aleyhi vesellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir: “Bir beldede zina ve faizcilik yaygın hâle gelirse o beldenin halkı Allah’ın azabını hak etmiş olur.” Türkiye’mizin şu hâline bakınız: faiz yaygın hâle gelmiş, […]

Share Button
Read More
cifir-ilmi

Cifr Nedir?

Tem 4, 2017

Cifr Nedir? Kur’an-ı Kerim, insanları hidayete sevketmek için gönderilmiş bir kitaptır. Onda şifre, rumuz gibi şeyler aramak, gelecekten haberler çıkarmak aslî gayesine uygun değildir. Eskiden beri süregelen Kur’an’ın gizli şifreler içerdiği iddiaları, zihinleri asıl üzerinde durulması gereken meselelerden uzaklaştırmaktadır. Halbuki insanın geleceğe dair kesin olarak bildiği bir şey varsa, o da bir gün Rabbi’nin huzurunda çıkacağı […]

Share Button
Read More
namaz-ayeti

Kuran-ı Kerimde Geçen Namaz Ayetleri

Tem 4, 2017

Kuran-ı Kerimde Geçen Namaz Ayetlerinin Türkçe Mealleri… Bismillahirrahmanirrahim… “Bir de sabırla, namazla yardım isteyin. Şüphesiz bu, (Allah’a) saygılı olanlardan başkasına ağır gelir“.   2:3 – Onlar ki gaybe iman edip namazı dürüst kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah yolunda) harcarlar. 2:43 – Hem namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin. 2:45 – […]

Share Button
Read More