Hz. Hüseyin’in hayatı

hz.huseyin-a.s.

Hz. Hüseyin’in hayatı, Doğumu: Fatıma (a.s.), Hz. Hüseyin’e (a.s.) hamile kalınca Resûlullah (sav) O’na, “Ey Fatıma! Sen bir erkek çocuk doğuracaksın. Cebrail Beni, bundan dolayı kutladı. Doğduktan sonra, bir ayda sürse Ben gelinceye kadar O’nu emzirme” diye buyurmuş, Fatıma (a.s.) da bu emre uymuştur. Resûlullah (s.a.a.) gelince bebeği aldı ve dilini ağzına koydu. Hüseyin (a.s.) Resûlullah’ın (s.a.a.) dilini emmeye başladı. Öyle ki; Resûlullah (s.a.v.), “Yeter! Allah’ın dilediğinden başkası olmaz. O, sende ve senin çocuklarındadır” diye buyurdu. (Bihar’ul Envar c.43,s.254) İmam Hüseyin (a.s.) doğduğunda Hz. Fatıma (a.s.)’ın sütü kurudu. Hz. Peygamber…

Share Button
Read More

Hz. İbrahim Hakkında Kısa Bilgi

ibrahim-peygamber

Hz. İbrahim Hz. İbrahim Hakkında Bilgiler, Hz. İbrahim Mezopotamya’da, Keldaniler’in Ur şehrinde doğmuş; eşi Saray (Sara), babası Azer ve diğer akrabalarıyla birlikte buradan Harran’a gitmiş; babası burada ölmüş, kendisi de eşi Sare ve kardeşinin oğlu Lut ile birlikte Filistin’deki Ken’an diyarına göçmüştür.   Ülkede baş gösteren kıtlık yüzünden eşiyle birlikte Mısır’a gitmiş, orada Hacer kendisine cariye olarak verilmiş, daha sonra tekrar Ken’an diyarına dönmüştür. Hacer’den Hz. İsmail, Sara’dan da Hz. İshak doğmuştur. Ketura isimli eşinden başka çocukları da olmuştur.   Hz. İshak dünyaya geldikten sonra annesi Sara, Hacer’i ve oğlu…

Share Button
Read More

Edep Nedir?

edeb-ya-hu

Edep Nedir? Tesettür ve hicab mana itibarı ile edepdir. Yakın benzerlik olduğundan edebden de bahsetmek istiyorum. Mutasavvıfîn edebin üzerinde titizlikle durmuşlar ve ibadethanelerini edeb levhaları ile süslemişler. Edep (Arapça) üç harfden oluştuğundan mutasavvıfîn her harfin anlamını vererek: E: Eline D: Diline B: Beline Sahip olmaktır diye özetlemişler. Eline, diline, malum beline: nefsani duygunun fiiliyatla neticelenmesidir. Adem ulvi alemdendir (yani yaratılışı yüksekdir); onu süfli ve alçak sanma! Bu kâinat kubbesinin dönüşündeki nizam ve intizam edebdir. Din edebdir! demişler. Ademlikten insan olma şerefine ermiş kişinin kıymeti ve değeri edebi ile ölçülür. Gözünü aç…

Share Button
Read More

Allahümme inni es’elüke

Allâhümme innî es’elüke

Allâhümme innî es’elüke bi-enneke entellâhü  lailahe illa entel vahidül azizüssamedüllezî lem yelid ve lem yûled ve lem yeküllehû küfüven ehad    

Share Button
Read More

Hanbeli Mezhebi Hakkında Bilgi

hanbeli-mezhebi

Hanbeli Mezhebi Hakkında Bilgi: Kurucusu Ahmed b. Hanbel’e nisbet edilen Hanbelî mezhebi, diğer üç önemli fıkıh mezhebinin tarihi olarak sonuncusudur. Mezhebin kurucusu Ahmed b. Hanbel Hicrî 164/780 yılında Bağdat’ta dünyaya gelmiş 241/855 yılında doğduğu yer olan Bağdat’ta vefat etmiştir. Devrinin önemli alimlerinden ilim tahsil eden Ahmed b. Hanbel özellikle hadis ilmiyle meşgul olmuştur. Bu nedenle uzak yerlere hadis rivayeti için hadis yolculukları yapmıştır. Daha sonra bu yolculukların neticesinde ulaştığı rivayetleri meşhur kitabı Müsnedinde bir araya getirmiştir. İmam Şafiî’den uzun yıllar ders alan Ahmed b. Hanbel, Hanefî mezhebinin önemli müçtehitlerinden Ebû Yusuf’tan da…

Share Button
Read More

Peygamber Efendimiz sav

Peygamber_Efendimiz_Hazreti_Ali

Peygamber Efendimiz sav, Ya Ali Allah Aslanısın, Kuvvetlisin, Korkmazsın, Yüreklisin , Fakat Aslanlığına  Dayanma ,Güvenme Ümit Ağaçının Gölgesine Sığın, Hiç Kimsenin Rivayetlerle, Masalllarla Yoldan Ayıramayaçağı, Akil Bir Mürşidin Gölgesine Gir… Yer Yüzünde Onun Gölgesi Kaf Dağı Gibidir. Ruhu Simurg Gibi Çok Yükseklerde Uçmakta, Yücelerde Dolaşmakta… Kıyamete Kadar Onu Övsem, Söylesem Tükenmez.. Bu Övüşe Bir Kesim, Bir Son Arama. Güneş Insan Sureti Ile Yüzünü Örtmüştür; Insan Suretinde Gizlenmiştir. Artık Sen Anlayıver. Doğrusunu Allah Daha Iyi Bilir. Ya Ali Sen Allah Yolundaki Bütün İbadetler İçinde Allah-ın Rahmetine Ulaşmış Kişinin Gölgesine Sığınmayı Seç. Herkes Bir Çeşit Ibadete Sarıldı, Kendisi için Bir…

Share Button
Read More

Hz. İsa’nın Resmi Var mı?

jesus-as

Hz. İsa’nın Resmi Var mı? Muhakkak ki, “Allah, ancak Meryemoğlu İsa Mesih’tir” diyenler kâfir olmuşlardır. (Onlara) de ki: ” Allah, Meryemoğlu İsa Mesih’i, anasını ve bütün yeryüzündekileri helak etmek istese O’na kim engel olabilir? ” Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkiyeti sadece Allah’a aittir. O, dilediğini yaratır. Allah, her şeye kadirdir. (4,17)          

Share Button
Read More

Kuran Öğreniyorum

kuran-ogreniyorum

Tek bir emir ile başladı her şey; “Oku”… Çünkü kainatın sırrı bu küçücük nasihatte gizliydi, “İşittik ve itaat ettik” dedi insan bu emre, Bilmek istedi, tanımak istedi Rabbini…  O’ndan geleni… “Kur’an Öğreniyorum“, O’nu anlamak isteyen herkes için, Her Gün Saat 10:00’da TRT Diyanet Ekranlarında! online kuran-ı kerim’i okumayı öğrenmek için diyanet.tv/kuran-ogreniyorum linkini ziyaret edebilirsiniz…

Share Button
Read More

Eşler Arasında Haklar ve Görevler

Eşler Arasında Haklar ve Görevler

Eşler Arasında Haklar ve Görevler, Toplum içinde olduğu gibi aile içinde de haklara riayet edilmesi ve sorumlulukların yerine getirilmesi için belli bir düzen ve disiplinin kurulmasına, rollerin belli olmasına ihtiyaç vardır. Nisâ sûresinin 34. âyetine bakı- lırsa Kur’ân-ı Kerîm, aile reisliği yetki ve sorumluluğunu, koyduğu genel ahlâk ve adalet ilkeleri çerçevesinde erkeğe vermiştir. Hadislerde de erkeğin bu konumuna işaret eden ve kadının kocasına saygılı olmasını öğütleyen açıklamalar bulunmaktadır (meselâ bk. Buhârî, “Ahkâm”, 1; Ebû Dâvûd, “Nikâh”, 40; İbn Mâce, “Nikâh”, 4). Bununla birlikte, İslâmiyet’in tamamen aile düzeninin sağlıklı işleyişini temin…

Share Button
Read More

Ahlak Nedir

islam-ahlakı

Ahlâk Nedri? Ahlak terimi için İslâm ahlâkçılarınca yapılan tanımlar içinde en beğenileni ve en yaygın olanı İmam Gazzâlî’ye (ö. 505/1111) ait olanıdır. Gazzâlî’den önce, biraz daha eksik olarak İbn Sînâ (ö. 428/1037) ve İbn Miskeveyh (ö. 421/1030) gibi İslâm filozoflarında da görülen, fakat Gazzâlî tarafından geliştirilmiş ve ikmal edilmiş olan bu tanım şöyledir: “Ahlâk, insan nefsinde yerleşen öyle bir melekedir ki (heyet) fiiller, hiç- bir fikrî zorlama olmaksızın, düşünüp taşınmadan bu meleke sayesinde kolaylıkla ve rahatlıkla ortaya çıkar.” Bu tanımın tahlili, bizi ahlâkın mahiyeti hakkında aşağıdaki sonuçlara götürmektedir: 1. Ahlâk,…

Share Button
Read More

Takva Nedir?

www.allwallpapersfree.org

Takvâ kelimesi sözlüklerde “İnsanın, ibadet ve güzel işler yaparak kendisine acı verecek durumlardan korunması” şeklinde tarif edilir. Seyyid Şerîf el-Cürcânî, et-Ta‘rîfât isimli terimler sözlüğünde (bk. “Takva” md.) takvânın “Allah’a itaat ederek O’nun vereceği cezalardan korunmak; insanın kendisini, yaptığı veya yapmadığı şeyler yüzünden müstahak olacağı ukubattan yine Allah’a itaat ederek koruması” anlamına geldiğini belirtir. Aynı âlimin kaydettiği diğer bazı tariflere göre takvâ, “Kulun mâsivâdan sakınmasıdır; dinin edep ve erkanına saygılı olmaktır; insanı Allah’tan uzaklaştıran her şeyden uzak durmaktır; nefsânî hazları terketmek, yasaklardan uzak durmaktır; gönlünde Allah’tan başka hiçbir şey görmemendir; kendini…

Share Button
Read More

İffet nedir?

İffet

İffet nedir? “İnsanın arzularını, tutkularını aklının ve inancının kontrolünde tutarak, Allah ve insanlar nezdinde kendisini küçük düşürecek davranışlardan sakınmasını sağlayan bir erdem” anlamındaki iffet kavramının Kur’ân-ı Kerîm’de, “haya, vakar, kişinin kendi şahsiyet ve onurunu koruması” şeklinde yorumlanabilecek bir konumda kullanıldığı görülmektedir (el-Bakara 2/273). Diğer bazı âyetlerde ise “insanın, kendisine ait olmayan bir mala el uzatmaması” (en-Nisâ 4/6), “edepli ve hayalı olması” (en-Nûr 24/33, 60) anlamında kullanılmıştır. Hz. Peygamber de iffetli müslümanlardan övgüyle söz etmiştir (meselâ bk. Buhârî, “Tefsîr”, 9; “Ahkâm”, 16). Ahlâk bilginlerine göre, ister mide istekleri olsun ister cinsel…

Share Button
Read More

Ana Babanın Çocuklarına Karşı Görevleri

Ana Babanın Çocuklarına Karşı Görevleri

Ana Babanın Çocuklarına Karşı Görevleri , Her yeni doğan çocuk, aile için yeni bir mutluluk ve sevinç vesilesi olması yanında yeni sorumluluklar da getirir. Ebeveynin bu konudaki görevlerini üç noktada toplamak mümkündür: 1. Çocuğun maddî ihtiyaçlarının karşılanması. Çocukların beslenme, barınma, giyim kuşam ve sağlık gibi maddî ve bedensel ihtiyaçlarının karşı- lanması ailenin başta gelen görevidir. Hz. Peygamber, kişinin hayır yolunda harcadıkları içinde sevabı en bol olanının, aile bireylerine yaptığı harcamalar olduğunu belirtmiş; başka bir hadisinde de, “İnsanın aile bireylerini sefil bı- rakması günah olarak kendisine yeter” (Ebû Dâvûd, “Zekât”, 45)…

Share Button
Read More

İslam Düşüncesinde Siyasetin Önemi

İslam Düşüncesinde Siyasetin Önemi

İslâm Düşüncesinde Siyasetin Önemi , İslâm dininin en belirgin ve temel niteliklerinden biri hem dünya hem âhiret dini oluşudur. Bundan dolayıdır ki Hz. Peygamber Medine’ye hicret eder etmez, yalnız dar anlamda bir din önderi değil, aynı zamanda siyasî bir lider olarak davranmış; din faaliyetleri yanında toplumsal ve siyasî işlerin düzenlenmesi ve yönlendirilmesi işini de üzerine almış; Medine’deki müslü- man olan ve olmayan bütün unsurların benimsediği bir anayasal belge hazırlayarak dinin öngördüğü ilke ve hedeflerle uyumlu bir siyasî yapı oluş- turmaya başlamıştır. Siyaset mesleğinin zaman zaman bazı toplumlarda ahlâk ilkelerinin dı-…

Share Button
Read More

Hz. PEYGAMBER’İN ÖRNEK AHLÂKI ve ŞAHSİYETİ

Hz. PEYGAMBER’İN ÖRNEK AHLÂKI ve ŞAHSİYETİ

Hz. PEYGAMBER’İN ÖRNEK AHLÂKI ve ŞAHSİYETİ, Kuşkusuz hem ferdî hem de sosyal bakımdan İslâm’ın ideal ve örnek insanı Hz. Muhammed’dir. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm Resûlullah’ın hayat ve şahsiyetini müslümanlar için örnek olarak göstermiş (el-Ahzâb 33/21); bu sebeple ashâb-ı kirâm onun hayatını titizlikle izlemişler; bu hayatı hem bizzat kendi yaşayışlarına örnek almışlar hem de sonraki nesillere büyük bir gayret ve itina ile nakletmişlerdir. Onun ahlâkı ve şahsiyeti hakkında en önemli kaynak Kur’ân-ı Kerîm’dir. Çünkü, Hz. Âişe’nin belirttiği gibi (Müslim, “Müsâfirîn”, 139) “Onun ahlâkı Kur’an’dır.” Hadis külliyatıyla siyer, şemâil ve hilye kitapları Hz.…

Share Button
Read More

Ahlâk

Ahlâk, insanın kendisi dâhil, varlıkla ve insanlarla ilişkilerin de nasıl davranması ya da davranmaması gerektiğini gösteren değer yargıları bütünüdür. Ahlâk, bir toplumda genel olarak uyulması beklenilen kurallar ve yapılması gereken görevlerin tümüdür. Ahlâk, bir toplumdaki iyi ya da kötü sayılan davranışlar manzumesidir.

Share Button
Read More

Peygamberimiz

Bütün insanların en büyüğü ve değerlisidir. Âdem oğullarının Seyyididir. Bunu bildirmiş, lakin fahr etmek için bildirmemiştir, haber vermek için bildirmiştir. Bütün insanlara, Allah katından haberci, müjdeci, uyarıcı, önder, kılavuz, rehber, mürşid olarak gönderilmiştir. İnsanlık için en güzel örnek ve modeldir. Ona iman eden, onun yolundan giden, onun ahlakı ile ahlaklanan kurtulur. Peygamberler kafilesinin önderidir. Ahlak, fazilet, edeb bakımından en üstün insan odur. İnsanlık tarihinin en etkili şahsiyetidir. Bir üstattan ders almadığı, bir mektepte okumadığı, Ümmî Peygamber olduğu halde insanların ilimce, irfanca, hikmetçe en yükseğidir. Gönül zenginliği bakımından insanların en zenginidir.…

Share Button
Read More

Edille-i şeriyye kaçtır

Edille-i şeriyye kaçtır, Kitap, Sünnet, İcma-ı ümmet, Kıyas-ı fukaha… Sevgili Peygamberimiz de Kur’an-ı Kerim’i açıklarken “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız” buyurmuş… (Buhari Sahih, K. Ahkâm 22)

Share Button
Read More

Ayetel Kürsi

ayetelkürsi

Ayetel Kürsi  Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim. Türkçe Meali Allah’dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran, bütün varlıkları ayakta tutandır. O’nu ne gaflet basar, ne de uyku. Göklerdeki ve yerdeki herşey O’nundur. O’nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini…

Share Button
Read More

MESİH NE DEMEK ?

mesih-ne-demek

Mesih Ne Demek, İttehazû ahbârahum ve ruhbânehum erbâben min dûnillâhi vel mesîhabne meryem(meryeme), ve mâ umirû illâ li ya’budû ilâhen vâhidâ (vâhiden),lâ ilâhe illâ huve, subhânehu ammâ yuşrikûn(yuşrikûne). Onlar, ahbarları (dîn adamlarını) ve ruhbanları (rahipleri) ve Meryem oğlu Mesih’i Allah’tan başka Rab’ler edindiler. Tek bir ilâha kul olmalarından başka bir şeyle emrolunmadılar. O’ndan başka ilâh yoktur. (Onların) şirk koştukları şeylerden O (Allah), münezzehtir.                  

Share Button
Read More

İNCİL HAKKINDA BİLGİ

incil-hakkinda-bilgi

İncil Hakkında Bilgi, Kelime olarak “müjde, talim ve öğretici” anlamına gelen İncil, Hz. İsa aracılığıyla insanlara indirilen kutsal kitabın adıdır. İncil, İsrailoğulları’na daha önce gönderilen Tevrat’ı tasdik eden bir kitaptır. Kur’an-ı Kerim’de: “O Peygamberlerin izleri üzere Meryemoğlu İsa’yı, önündeki Tevrat’ı doğrulayıcı olarak gönderdik. Ona, içerisinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat’ı doğrulayan, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için doğru yola iletici ve bir öğüt olarak İncil’i verdik.” (Maide, 5/46) buyrulmaktadır. Bu ayette de belirtildiği gibi İncil Tevrat’ı tasdik edicidir.   Şüphesiz İncil Allah tarafından indirilmiştir. Bu bakımdan, Allah’tan Hz. İsa’ya indirildiği şekliyle…

Share Button
Read More

Salevatı Şerife Okumanın Faydaları

Salavatı-Şerifeler

Salevatı Şerife Okumanın Faydaları, Allahümme salli ala seyyidina muhammedin adede ma fi ılmillahi salaten daimeten bi devami mülkillah. MANASI; allahım efendimiz muhammede senin ilminde bulunanlar sayısınca ve mülkün devam ettiği sürece salat ve selam eyle. Salevatı Şerife Okunmanın Faydaları 1. Allah ( c.c. ) ‘ ın emrine uymak ( Çünkü Allah ( c.c. ) Salavat – ı Şerife Getirmeyi Emrediyor. ) 2. Allah ( c.c. ) ‘ ın yaptığını yapmak ( Çünkü Allah ( c.c. ) ‘ da Habibine Salavat getiriyor ve Rahmet Okuyor.) 3. Meleklere Uygunluk. ( Çünkü Meleklerde Salavat…

Share Button
Read More

Kaza ve Kaderle İlgili Ayetler

kazavekaderleilgiliayetler

Kader ve kazâya iman, her şeyin Allah’ın takdirine bağlı bulunduğuna işaret eden âyetlerin yanı sıra ilâhî ilmin, olmuş ve olacak tüm varlık ve olayları kuşattığını belirten âyetlerde ısrarla vurgulanmıştır. Hz. Peygamber de bazı meşhur hadislerinde kadere imanı bir iman esası olarak açıklamıştır. Kader konusu ile ilgili bazı âyetlerin meâli şöyledir: “…O’nun katında her şey bir ölçü (miktar) iledir” (er-Ra‘d 13/8). “…Her şeyi yaratıp ona bir nizam veren ve mukadderatını tayin eden Allah, yüceler yücesidir” (el-Furkan 25/2). “De ki: Allah’ın bizim için yazdığından başkası bize asla erişmez…” (etTevbe 9/51). Bu âyetlerden başka Allah’ın her şeyin yaratıcısı olduğunu, dilediğini sapıklığa sevkedip,…

Share Button
Read More

Peygamberlerin Duaları

PEYGAMBERLERİNDUALARİ

Ey Resulüm! De ki; ”Eğer duanız olmasa, Rabbim size ne diye ehemmiyet versin?”(Furkan;77) Kur’an’da geçen dualarından misaller; Hz. Adem’in duası: Hz. Adem, ve Havva validemiz, işledikleri hatalarından dolayı çok gözyaşı dökerek; ”Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik; artık bize mağfiret etmez ve bize merhamet etmezsen, mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz.”(Araf;23) diye yakarışta bulunmuşlardır. Hz. Nuh’un duası: Hz. Nuh, uzun süre yaptığı tebliğ vazifesine mukabil, çok az kişi tabi olması karşısında; ”Gerçekten ben mağlubum bu müşriklere karşı çaresizim; artık bana yardım et!” diyerek, Allah’a münacatta bulunur. Hz. Nuh, kendisine tabi olanlarla birlikte gemiye yerleşince Allah, Nuh’a şöyle dua etmesini emreder; ”O halde sen,…

Share Button
Read More

Hangi durumlarda abdest yerine teyemmüm edilir?

Hangi durumlarda abdest yerine teyemmüm edilir

Teyemmüm, bazı durumlarda abdest ve gusül yerine geçen istisnai bir uygulama olup, ancak belli bir mazeretin bulunması halinde yapılabilir. Abdest ve gusül için su bulunmaz veya bulunur da kullanma imkanı olmazsa her ikisi yerine geçmek üzere teyemmüm yapılır. Hangi durumlarda abdest yerine teyemmüm edilir? Teyemmümün su bulunmadığında yapılabileceği ayet-i kerimlerde açıkça belirtilmiştir (Maide, 5/6; Nisa, 4/43). Teyemmümle ilgili hadisler de su bulunamadığında teyemmümün yapılabileceği yönündeki Kur’an hükmünü teyit etmektedir. Nitekim bir kenara çekilip duran, cemaatle namaza iştirak etmeyen birini gören Rasulüllah; “-Ey falan! Neden cemaate iştirak etmiyorsun? “ diye sorduğunda adam:…

Share Button
Read More

Din nasihattir

lailaheillallah

Din nasihattir, (Allah Resûlü) “Din nasihattır/samimiyettir” buyurdu. “Kime Ya Resûlullah?” diye sorduk. O da; “Allah’a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara” diye cevap verdi. Müslim, Îman, 95

Share Button
Read More

kendin için istediğini kardeşin için iste

lailaheillallah

kendin için istediğini kardeşin için iste, Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mü’min) kardeşi için istemedikçe (gerçek) iman etmiş olamaz… Buhârî, Îman, 7; Müslim, Îman, 71.

Share Button
Read More

İki göz vardır ki

lailaheillallah

İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda nöbet tutarak geçiren göz. Tirmizî, Fedâilü’l-Cihâd, 12

Share Button
Read More

Lâ ilâhe illallah, Allah’tan başka ilah yoktur

lailaheillallah

İman, yetmiş küsur derecedir. En üstünü “Lâ ilâhe illallah (Allah’tan başka ilah yoktur)” sözüdür, en düşük derecesi de rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Hayâ da imandandır. Buhârî, Îman, 3; Müslim, Îman, 57-58

Share Button
Read More

Sabii Kelimesinin Anlamı Nedir?

sabiiler

Sâbiî kelimesi, iniş sırasına göre ilk defa Hac Sûresi’nde zikredilmiş; Bakara: 92/62., Mâide: 110/69. âyetlerde de cennete gidecekler arasında Sâbiîler de anılmıştır. Sâbiîlerin kimliği hakkında hayli görüş ayrılığı vardır: 1. Kimine göre Sâbiîler, Mecûsîlerle Yahûdî ve Hıristiyanlar arasında bir toplumdur. Kendilerinin özel bir dini yoktur. İbrâhîm Aleyhisselâm, bunları yola getirmek üzere gön­derilmiştir. 2. Kimine göre Allah’ı kabul eden, Zebûr okuyan, meleklere tapan, Ka‘be’ye doğru namaz kılan bir kavimdir. Dinleri Yahûdîlikle Hıristiyanlığın karışımıdır. 3. Kimine göre bunlar, Kitap ehlinden bir gruptur. Zebûr okurlar. Bundan dolayı Ebû Hanîfe, bunların kestiklerinin yenileceğine ve…

Share Button
Read More