2. Mahmud Dönemi Islahatları Nelerdir

2. Mahmud Dönemi Islahatları Nelerdir, Sultan 2. Mahmud Han, Osmanlı Devletinin düştüğü bu duruma çok kafa yormuş, devletini hak ettiği yerlere getirmek için çok çalışmıştır. Bilindiği gibi Sultan 2. Mahmud Verem’den vefat etmiştir. Osmanlı Sultanının açlıktan verem hastası olduğu elbette düşünülemez di; O Verem hastalığından öldü sebebi ise sıkıntı ve üzüntüleri idi. Sultan Mahmud “Vermezse Mabud, Neylesin Suntan Mahmud” sözünün de bizatihi sahibi idi.

Sultan 2. Mahmud Han Hazretleri Devleti daha ileriye taşımak için çeşitli ıslahatlar yaptı. Peki Nelerdi Onlar:

sultan 2. mahmud han

2. MAHMUT HAN DÖNEMİNDE YAPILAN ISLAHATLAR

SENED-İ İTTİFAK (1808) Anadolu ve Rumeli ayanları ile Padişah II. Mahmut arasında imzalanmıştır. Bu senede göre,

 Ayanlar padişaha bağlı kalacaklarına, yapılacak ıslahatları kendi bölgelerinde uygulayacaklarına dair söz vermişlerdir.

 Padişah ilk defa yetkilerini paylaşmış ; ayanların haklarını ve varlıklarını resmen tanımıştır.

DİKKAT: Sened-i ittifak hükümdarın mutlak otoritesini (gücünü) sınırlayan ilk antlaşmadır. Devletin, ayanlara söz geçiremeyecek durumda olduğunu göstermiştir.

DİKKAT: Hükümdarın yetkilerinin ilk kez sınırlandırılması bakımından Magna Charta’ya benzer. Zorla imzalatılmamış olması bakımından farklılık gösterir.

YÖNETİM ALANINDA YAPILAN ISLAHATLAR

 Divan kaldırılmış yerine nazırlıklar (bakanlıklar) kurulmuştur. Memurlara rütbe ve nişan sistemi getirilmiştir. Memurlara pantolon ceket ve fes giyme zorunluluğu getirildi,

 İlk kez nüfus sayımı yapılmıştır. (Askeri amaçlı)

 İller merkeze bağlanmıştır.

 Muhtar tayinleri yapılmıştır.

 Dirlik sistemi (tımar) kaldırılmıştır. (Memurlara maaş bağlandı)

 Dar’üş-Şuray-ı Bab-ı Ali (ıslahatlara öncülük etmek için), Dar’üş-Şuray-ı Askeri (askerlik işlerini düzenlemek için), Meclis-i Valay-ı Ahkam-ı Adliye (adalet işlerini düzenlemek için) kurulmuştur.

 Yurt dışına çıkışlarda pasaport uygulaması başlatıldı.

 Devletin kişilerin mallarına el koyma (müsadere) usulüne son verildi.

ASKERÎ ALANDA YAPILAN ISLAHATLAR

Alemdar Mustafa Paşa tarafından Nizam-ı Cedit’e benzeyen yeni bir ordu kurulmuştur. Fakat Yeniçeriler tepki göstererek isyan etmişler. Alemdar Mustafa Paşa öldürülmüş ve kurulan Sekban-ı Cedit ocağı kapatılmıştır. II. Mahmut yeniçerilerden oluşan Eşkinci adıyla yeni bir ocak kurmuşsa da talim yapmak istememeleri yüzünden ocağı kapatmıştır.

1826 Vakay-ı Hayriye : 1826 da halkın ve ulema sınıfının da desteğiyle Yeniçeri Ocağı kaldırılmış, bu olaya Vakay-ı Hayriye denmiştir.

DİKKAT : Padişahların devlet üzerindeki otoritesi yeniden sağlanmış, ayrıca ıslahatların önündeki en büyük engel kaldırılmıştır.

 Yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu kurulmuştur. Seraskerlik makamı kurulmuştur.

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN ISLAHATLAR

II. Mahmut resmini yaptırarak devlet dairelerine astırdı.

Posta, polis ve karantina teşkilatları kuruldu.

 Avrupa tarzı okullar açılmış, bu da eğitimde ikiliklerin çıkmasına sebep olmuştur. (Rüşdiye, Tıbbıye, Harbiye, Enderun’un yerine Mekteb-i Maarif-i Adliye)

 İlk kez Avrupa’ya öğrenci gönderildi.

 İstanbul’da ilk öğretim zorunlu hale getirildi.

Takvim-i Vakayi adlı ilk resmi gazete çıkarıldı.

 Yabancı müzik serbest bırakıldı.

EKONOMİK ALANDA YAPILAN ISLAHATLAR

İngilizler’le Balta Limanı Antlaşması yapıldı (1838).

 Yerli malı kullanımı teşvik edildi.

 Yerli tüccarların rekabet edebilmesi için gümrük kolaylıkları getirildi.

 Memurların ve askerlerin elbiselerinin yerli kumaştan yapılmasına çalışıldı.

0Shares

Bir cevap yazın