Peygamberlerin Sıfatları

Peygamberlerin Sıfatları

Peygamberlerin Sıfatları

Sıddık : Doğru olmalarıdır.

Emânet : Emniyetli, güvenilir olmalarıdır.

Tebliğ: ALLÂH’tan aldıkları emirleri kullara duyurmalarıdır.

Fetânet : İnsanların en zekîsi olmalarıdır.

İsmet: Kusursuz, günahsız olmalarıdır. Hazret-i ALLAH elçilerini özel yaratmıştır. Bu özelliklerin dışında kalanlar sahtedirler.

Peygamberlerin Sıfatları

ALLÂH’ın gerçek elçilerini birini birinden ayrı göremeyiz. Cümlesi İslâm’ı tebliğ için gönderilen, nûr-ı Muhammedî’nin zuhur hazîneleridir. Kendileri İslâm’dır. Tabî olanlar da İslâm’dır.

(Muhtaç Olduğumuz Kardeşlik)

Bilcümle peygamber efendilerimiz Dîn-i İslâm üzere geldiler; ayrı ayrı din getirmediler… Yaşadığı zamana uygun, Hazret-i ALLAH katından ihsan edilen her devirde îcap eden içtihâdını içeren şeriatı getirdiler ve tarîki müstakîm üzere vazîfeli kılındılar!

Cümle peygamber efendilerimizi istisnâî yarattı hazret-i ALLAH, günah işlemeyecek durumda. Cümlesi masumdurlar. Buna rağmen bizler gibi beşerdirler. Peygamber efendilerimiz ilâh değillerdir! ALLAH’ın elçileridirler. Onlar da ALLAH’ın kuludur.

Son peygamber efendimiz Muhammet Mustafa (s.t.a.v.):

“Ben de sizler gibi beşerim; yanılabilir, unutabilirim!”

buyurmadılar mı?

Hazret-i ALLAH’a olan inancımızı zayıflattık. ALLAH’ın kulu, beşer olan ALLAH elçilerini ilâhlaştırıp, tarih boyu yarıştıra geldik ve hâlâ ilâhlaştırmakta yarışı bırakmadık. Samimiyetle gerçeğe îmân edip, ehl-i hakikati, yaşamaya özen gösteren hâl ehlini, ehl-i zikri dışladık.

Âdem Safiyyullah’dan Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v) Efendimiz’e kadar gelmiş geçmiş adetleri ancak ALLÂH’a mâlum olan cümle Peygamberân-i izam ve resul-i kiram hazerâtına salât-ü selâm olsun.

Cümlesi ALLÂH’ın elçileri, rahmet-i ilâhînin zamâna göre rahmet kaynakları.

Yaratılışın sırrı olan nûru Muhammedî kıyâmete kadar devam edecektir. Aksini düşünmek Hazret-i ALLAH’a noksan sıfat isnat etmektir.

“Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler, uyarıcılar olarak göndeririz. Kim onlara inanır ve kendini düzeltirse onlara korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaktır.” (En’âm Sûresi, 48)

PEYGAMBER EFENDİLERİMİZ RAHMET-İ İLÂHÎ’NİN ODAK NOKTALARIDIR. PEYGAMBER EFENDİLERİMİZ RAHMET-İ İLÂHİYENİN İNANAN BEN-İ ÂDEM’E TEBLİĞ MÜESSESELERİ OLDUĞU GİBİ YAŞANTILARI İLE DE EMR-İ İLÂHİNİN NASIL YAŞANACAĞININ GÖSTERGESİDİRLER.

(Tasavvuf ve Zikrullah)

Peygamber efendilerimize, ALLAH’ın elçilerine sakın ha, derece vermeye kalkışmayalım ve ilâhlaştırmayalım. Bu hareketlerimiz hem Kur’an’a, hem de imanın şartı olan Amentüye ters düşer.

– Senden önce de kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehlinden sorun. (Nahl Suresi,43)
Senden önce de erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Melaike ve kadından da peygamber göndermedik. Melaikeyi ve kadını peygamberlik sıfatına uygun yaratmadık. Makâm-ı velâyet erkekler içindir.
Bilmemiz gerekirdi; Peygamber efendilerimizin cümlesi ALLAH’ın elçileridir. Kendi kendilerinin halikı değiller. Her hangi bir şeyi de basit de olsa yaratmaya muktedir değiller. Kullarının kemâlâtına göre Hazret-i ALLAH elçilerini ilmi ile bezedi, biz âcizler için rahmet-i ilâhî olarak gönderdi. Hazret-i Hâlık-ı zü’l-celâl kullarına kâbiliyetlerine göre seçme yetkisi verdi. Aynı şeriatta kaldı ise onu da makbûl kıldı. Bu hakka dair Kur’an-ı Kerim’de çok ayetler vardır, iyi oku!

(Rahmet Damlaları)

ALLAH şer ile emretmez.

ALLÂH’ın elçileri şer ile emretmez. Ârifler şer ile emretmez. Onun için bunlara itaat kayıtsız ve şartsızdır.

Kevni hakîkatlerle iktifâ edip, dînî hakîkatlere ittibâ etmeyenler, peygamberlerin tâbiîninden (onlara uyanlardan) sayılmazlar. Bâzı umurda (işlerde) dînî hakîkatlere uymayanın îmânında o nispette zaaf vardır. Bu hâl îmânın kemâline aykırıdır.

Peygamber efendilerimizi ve vârisleri olan evliyâyı iyi anla da, istifâde et. Onlar rahmet-i ilâhînin zuhûruna vesîle kılınmıştır. Yetki ve tasarrufât ALLÂH’ındır. Gayrısı vesîledir. Vesileyi sakın ilahlaştırma! Merhum Hacı Galip Kuşçuoğlu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

26 − = twenty one

Yandex.Metrica google reklamı
atahun