KAZA VE KADERLE İLGİLİ AYETLER

Kader ve kazâya iman, her şeyin Allah’ın takdirine bağlı bulunduğuna
işaret eden âyetlerin yanı sıra ilâhî ilmin, olmuş ve olacak tüm varlık ve
olayları kuşattığını belirten âyetlerde ısrarla vurgulanmıştır. Hz. Peygamber
de bazı meşhur hadislerinde kadere imanı bir iman esası olarak açıklamıştır.
Kader konusu ile ilgili bazı âyetlerin meâli şöyledir:

“…O’nun katında her şey bir ölçü (miktar) iledir” (er-Ra‘d 13/8).
“…Her şeyi yaratıp ona bir nizam veren ve mukadderatını tayin eden Allah,
yüceler yücesidir” (el-Furkan 25/2).
“De ki: Allah’ın bizim için yazdığından başkası bize asla erişmez…” (etTevbe
9/51).

Bu âyetlerden başka Allah’ın her şeyin yaratıcısı olduğunu, dilediğini
sapıklığa sevkedip, dilediğini hidayete erdirdiğini, insanlar arasında ölümü
O’nun takdir ettiğini bildiren âyetler de (bk. ez-Zümer 39/62; es-Sâffât 37/96;
el-A‘râf 7/178; el-Vâkıa 56/60 vb.) kapsam açısından kâinatta her şeyin belli
bir kadere bağlı bulunduğu, bunun da Allah Teâlâ tarafından belirlendiği
sonucunu ortaya çıkarmaktadır.

Hz. Peygamber de Cibrîl hadisi diye bilinen hadiste açıklandığı gibi, kadere
imanı iman esasları arasında saymıştır. Bu hadiste geçtiğine göre Cebrâil
(a.s.) Peygamberimiz’e:
– “İman nedir?” diye sormuş, o da:
– “Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe,
hayır ve şerriyle kadere inanmandır” cevabını vermiştir (bk. Müslim, “Îmân”,
1;

Ebû Dâvûd, “Sünnet”, 15; İbn Mâce, “Mukaddime”, 9).

Kaderin bir ilâhî sır oluşunu ve insanlar tarafından gerçek anlamda çözülmesinin
imkânsızlığını göz önünde bulunduran Hz. Peygamber kader konusunu
tartışan ashabını uyararak şöyle buyurmuştur: “Siz bununla mı
emrolundunuz? Veya ben bunun için mi peygamber olarak gönderildim? Şunu
biliniz ki sizden önceki ümmetler bu tür tartışmalara başladıkları zaman helâk
olmuşlardır. Böyle tartışmalara girmemelisiniz” (Tirmizî, “Kader”, 1).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir