Pts. Mar 30th, 2020

İslam Önderlerinden Seçme Güzel Sözler

4 min read

İslam büyüklerinden seçme güzel sözler

“Ameller ancak niyetlere göredir. Herkesin niyet ettiği ne ise, eline geçecek olan şey ancak odur. Artık her kim nail olacağı bir dünyâ (malı) veya nikâh edeceği bir kadından dolayı hicret etmiş ise, onun hicreti (Allah’ın ve Rasûlü’nün rızâsına değil), hicret etmiş olduğu şeyedir” (Buhari)

Yâ Rasûlallah, sana vahy nasıl gelir?‖ diye sordular. Rasûlullah: “Bâzı vakitlerde bana çıngırak sesi gibi gelir ki, bana en ağır geleni de budur. Benden o hâl gider gitmez, (meleğin) bana söylediğini iyice bellemiş olurum. Bazen de melek bana bir insan olarak temessül eder, benimle konuşur, ben de söylediğimi iyice bellerim” buyurdu. (Buhari)

“İmân altmıştan fazla şu’bedir. Hayâ da îmândan bir şu’bedir” buyurmuştur. (Buhari)

“Müslümanlar, dilinden ve elinden selâmette kalandır” (Buhari)

“Onu acele (kavrayıp ezber) etmen için dilini onunla depretme…” (el-Kıyâme: 75/16) âyetinin tefsîri hakkında Ģöyle demiĢtir: “Rasûlullah (S), indirilen âyetler(in zabtı yüzün)den güçlük çeker ve bundan dolayı çok kerreler dudaklarını kımıldatırdı.” Bunu söylerken İbnİ Abbâs: “İşte bak Rasûlullah dudaklarını nasıl kımıldatıyor idiyse, ben de sana öylece kımıldatıyorum” demiş. Bunun üzerine Yüce Allah O’na: “Onu acele (kavrayıp ezber) etmen için (Cibrîl vahyi iyice bitirmeden) dilini onunla depretme. Onu (göğsünde) toplamak, onu (dilinde akıtıp) okutmak şübhesiz bize âiddir. Öyleyse biz onu okuduğumuz vakit, sen onun kırâatine uy. Sonra onu açıklamak da hakikat bize âiddir” (el-Kıyame: 75/6-19) âyetlerini indirdi. (Buhari)

Peygamberimizin Hırakl’e Mektubu, “Rahman ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. Allah’ın kulu ve Rasûlü Muhammed’den Rûm’un büyüğü Hırakl’e. Hidâyete tâbi’ olanlara selâm olsun. Bundan sonra, seni İslâm da’vetine (yânî müslümanlığa) da’vet ediyorum. İslâm’a gir ki selâmette kalasın ve Allah ecrini iki kat versin. Eğer kabul etmezsen çiftçilerin günâhı senin boynunadır.” Ey kitâb ehli, hepiniz bizimle sizin aranızda müsâvî bir kelimeye gelin: Allah’tan başkasına tapmayalım, O’na hiçbir şeyi eş tutmayalım, Allah’ı bırakıp da kimimiz kimimizi Rabbler tanımayalım.
Eğer yüz çevirirlerse, deyiniz ki: Şâhid olun, biz muhakkak müslümânlarız” (Âli İmrân: 3/64) BU MEKTUPTAN BİR SÜRE SONRA Hırakl, Hımıs’da bulunan bir kasrına Rûm büyüklerini da’vet ederek kapıların kapanmasını emretti. Sonra yüksek bir yere çıkıp: Ey Rûm cemâati, bu peygambere bey’at edip de felah ve rüĢde nail olmayı istemez misiniz? diye hitâb etti. Bunun üzerine cemâati, yaban eşekleri kadar sür’atle kapılara doğru kaçıĢtılarsa da kapıları kapanmış buldular. Hırakl, bu derece nefretlerini görüp îmâna girmelerinden ümidsiz olunca: Bunları geri çevirin, diye emretti ve (onlara dönüp): Deminki sözlerimi dîninize olan sıkı bağlılığınızı öğrenmek için söyledim, (bunu da) gözlerimle gördüm, dedi. Bu söz üzerine oradakiler memnunluklarını beyân ederek, kendisini ta’zîmen secde ettiler. Hırakl(ın îmâna da’vet olunması) hakkındaki haberin sonu da bundan ibarettir. (Buhari)

“Kimde üç şey bulunursa îmânın tatlılığını tatmış olur: Allah ile Rasûl’ü kendisine başkalarından daha sevgili olmak; bir kimseyi sevmek, fakat yalnız Allah için sevmek; (Allah onu küfürden kurtardıktan sonra) yine küfre dönmekten, ateşe atılacakmışçasına hoşlanmamak” (Buhari)

“Yakında (öyle fanâlıklar meydana gelecek ki) bir müslümânın, kendi dînini fitnelerden selâmete kaçırmak için, dağ başlarında gezdirip, yağmur sularının düştüğü yerlerde (yânî vâdîler ve sahra-larda) güdeceği davarları, en hayırlı malı olacaktır” (Buhari)

“Cennet ahâlîsi cennete, ateş ahâlîsi de ateşe girdikten sonra Yüce Allah: Kimin kalbinde bir hardal tanesi ağırlığınca îmân varsa ateşten çıkarınız, diye emreder. Bunun üzerine bu kimseler simsiyah ke-silmiş oldukları hâlde çıkarılıp Hayât (yâhud Haya) nehri içine atılırlar ve orada sel uğrağında kalan yabanî reyhan tohumları nasıl sür’atle yetişirse öylece yetişirler. Görmez misin, bunlar sapsarı olarak ve iki tarafa salınarak (ne güzel) sürerler” (Buhari)

Bir cevap yazın

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Yandex.Metrica