Dul ve fakire yardım eden kimse

ALLAH-1Dul ve fakire yar dım eden kim se, Al lah yo lun da ci had eden ve ya gün düz le ri (na file) oruç tu tup, ge ce le ri ni (na file) iba det le ge çi ren kim se gi bi dir. Buhârî, Nafakât, 1; Müslim, Zühd, 41; Tirmizî, Birr, 44; Nesâî, Zekât, 78

Share Button

admin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

three + = eleven