Dul ve fakire yardım eden kimse

ALLAH-1Dul ve fakire yar dım eden kim se, Al lah yo lun da ci had eden ve ya gün düz le ri (na file) oruç tu tup, ge ce le ri ni (na file) iba det le ge çi ren kim se gi bi dir. Buhârî, Nafakât, 1; Müslim, Zühd, 41; Tirmizî, Birr, 44; Nesâî, Zekât, 78

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

six + three =

Pin It on Pinterest