turkiye-nasil-kurtulur

Türkiye Nasıl Kurtulabilir?

Türkiye Nasıl Kurtulabilir

1. Âdil, doğru dürüst, emanetlere riayet eden, temiz, şeffaf, ahlaklı, faziletli, millî kimlik ve kültüre hizmetkâr, ehliyetli, liyakatli iktidar.
2. Âdil, doğru, insaflı, vatansever muhalefet.
3. Âdil, dürüst, halkı ve idarecileri uyaran, aydınlatan, bilgilendiren, ahlaklı, faziletli, müstehcen yayın yapmayan, yalan yazmayan, haber ve yorumları inceledikten sonra basan, tek taraflı olmayan vasıflı medya.
4. İngilterenin, Avusturyanın, İsviçrenin, İsveç ve Norveçin, Japonyanın, Tayvanın, Singapurun ve diğer medenî ülkelerin lise, kolej ve gimnazyumları gibi gerçek okullar.
5. İlköğretimden sonra imtihan yapılması, lise tahsili yapmaya istidadı olanların okutulması, diğerlerinin meslekî eğitime yönlendirilmesi.
6. Liselerin son sınıflarında lise bitirme ve bakalorya imtihanları yapılması. Bu imtihanların test şeklinde değil, kompozisyon şeklinde olması. Yazısı çirkin, içinde gramer ve imla hatâları olan kağıtlara sıfır verilmesi.
7. Medenî hukuk mevzuatının aile yapısını, ırz ve iffeti, nesep güvenliğini, huzuru sağlaması.
8. Ceza hukuku mevzuatının toplum yapısını, âsâyişi, iç barış ve sosyal mutabakatı koruması, ayakta tutması.
9. Cezaların suçları önleyecek şekilde olması.
10. Sadece kanunlar, sadece kanun devleti olmakla bitmez; âdil kanunlardan oluşan hukukun üstünlüğü prensibinin hâkim ve geçerli olması.
11. Fakir suçlularla zengin ve kodaman suçlular arasında ayırım yapılmaması, kimsenin gözünün yaşına bakılmaması.
12. Lise mezunlarının edebî, yazılı, zengin kültür Türkçesine vakıf olması.
13. Millî kimliğin ve millî kültürün birinci unsuru olan İslam dinine en geniş hürriyetin verilmesi. Diğer dinlere de hürriyet sağlanması.
14. Devletin ve rejimin ideolojik olmaması, resmî ideoloji heyulasının ortadan kaldırılması, Kemalizm’in özelleştirilmesi.
15. Kadınlara ve onların haysiyetlerine saygı gösterilmesi, devlet eliyle seks köleliği yaptırılmaması.

turkiye-nasil-kurtulur
16. Gayr-i meşru, haram, ahlaksız rantlara, rüşvetlere, komisyonlara, spekülasyonlara, alavere dalaverelere fırsat verilmemesi.
17. Nereden buldun kanunu çıkartılması ve uygulanması.
18. Kara, kirli, necis, haram servetlere âdil şekilde el konulması.
19. Hakkedenler için, âdilane muhakeme edilmek şartıyla idam cezasının geri getirilmesi.
20. Siyasetçilerin fikir, muhalefet dokunulmazlığı olması; lakin zenginlikleri, mal edinmeleri konusunda hiçbir dokunulmazlıkları bulunmaması.
21. Din işlerinin ve hizmetlerinin siyasî iktidarın, rejimin, ilgisi olmayanların vesayetinden ve tasallutundan kurtarılıp bağımsız kılınması.
22. Cahillere, sömürücülere, bozuk inançlılara, kötü niyetlilere, ahlakı yetersiz olanlara, ehliyetsizlere, liyakatsizlere, kültürü güdük olanlara kesinlikle din hizmetleri verilmemesi.
23. İslam vakıflarının Müslümanlara iadesi. Şimdiye kadar bu konuda yapılmış olan tahribatın Ümmet Riyaseti makamına tazmin edilmesi.
24. Fransa’da ve İngiltere’de olduğu gibi Müslümanlara, islamî eğitim yapacak Din-İslam okulları açmak izni verilmesi.
25. Tarım arazilerinin korunması, aşırı yapılaşmaya kurban edilmemesi.
26. Kısa bir müddet öncesine kadar dünyanın sayılı buğday üreten ve ihraç eden, bugün ise her yıl dışarıdan üç milyon küsur ton buğday getirten bu ülkenin tekrar eski haline döndürülmesi.
27. Çöpe ekmek atanlara ceza verilmesi.
28. Yapı sektörünün asgarî ve lüzumlu seviyeye indirilip, ihracata yönelik endüstriye dönülmesi.
29. Rantçılar tarafından şişirilen ve yaşanmaz hale getirilen İstanbul nüfusunun beş milyona indirilmesi.
30. Halkın ve bilhassa türedi zenginlerin faziletli, kanaatli, iffetli, ölçülü bir hayat sürmesi konusunda etkili bir rehabilitasyon eğitimi başlatılması.
31. Coğrafyası müsait olan bütün şehirlerde bisikletin yaygın hale getirilmesi.
32. Halkın sağlığına zarar veren, uzun vadede milyonlarca vatandaşı hasta edip çürüğe çıkartan, sinsi bir soykırım haline gelmiş bulunan; boyalı, kimyalı, korumalı, pet şişeli, zehirli besin maddelerinin ve içeceklerin kontrol altına alınması ve yasaklanması.
33. Cami imamlıklarının ehliyetli, liyakatli, faziletli, kültürlü, ahlaklı gerçek din hâdimlerine verilmesi ve ibadethanelerin irşad, ahlak ve kültür merkezleri haline getirilmesi.
34. Çok önemlidir!.. Şifahî kırsal kesim ve taşra kültüründen yazılı medenî kültüre geçilmesi.
35. Halkın en zeki, en akıllı, en istidatlı, en kabiliyetli, en faziletli, (olumlu manada) en hırslı, ileride en fazla hizmet edebilecek çocuklarının özel süper eğitimle yetiştirilmesi.
36. Başta din sömürüsü olmak üzere bütün sömürülere, bütün arivistlere, bütün mafya ve çetelere cephe alınması, bu şerirlerin, bu haşaratın, bu eşkıyanın dine, devlete, ülkeye, halka, kültüre, geleceğimize zarar vermelerinin mutlaka engellenmesi.

mehmet şeket eygi, milli gazete

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− two = four