Sal. Nis 7th, 2020

Hz. İsa ve Eflatun

2 min read

İmam Rab­ba­ni Haz­ret­le­ri ak­ta­rı­yor. İsa (Aley­his­se­lam) ile Ef­la­tun ay­nı dö­nem­de ya­şa­mış­lar­dır. İsa (Aley­his­se­lam)ın ha­be­ri Ef­la­tu­n’­a git­ti­ği za­man şöy­le de­miş: “Na­sıl bi­ri­dir o bah­set­ti­ği­niz ki­şi?”
Mu­ci­ze­le­rin­den bah­set­tik­ten son­ra de­miş­ler ki: “Ölü­le­ri di­ril­ti­yor.”

Ef­la­tun ge­ne sor­muş “Ger­çek­ten ölü­le­ri di­ril­ti­yor mu?” “Evet di­ril­ti­yor” ce­va­bı üze­ri­ne Ef­la­tun şöy­le de­miş: “Bu­ra­lar­da ilim­de en yük­sek in­san­lar bi­ziz, biz he­nüz ölü­le­ri di­ril­te­mi­yo­ruz de­mek ki o bah­set­ti­ği­niz ki­şi biz­den çok da­ha iler­de, on­da baş­ka şey­ler var, ol­sa ol­sa an­cak pey­gam­ber ola­bi­lir” Bu­nun üze­ri­ne tek­rar sor­muş­lar “Pe­ki ona gi­dip iman ede­lim mi?” Ef­la­tun: “Evet, gi­dip ona ta­bi olu­nuz zi­ra bu si­zin için en iyi­si­dir” de­miş.

Son­ra Ef­la­tu­n’­a tek­rar sor­muş­lar: “Pe­ki siz gel­me­ye­cek mi­si­niz?”

eflatun_Ef­la­tun bu so­ru­ya ki­bir ve ena­ni­yet ya­pa­rak ebe­di ahi­ret­te he­la­kı­na se­bep ola­cak bir ce­vap ver­miş:

CE­HEN­NE­ME ODUN OL­DU

“Biz za­ten ay­dın, ken­di­ni ge­liş­tir­miş in­san­la­rız. Ne ge­rek var, pey­gam­ber ol­ma­dan da doğ­ru­ya ula­şa­bi­li­riz.” İmam Rab­ba­ni haz­ret­le­ri tam bu nok­ta­da şöy­le der: “Ah­mak Ef­la­tun, Haz­re­ti İsa (Aley­his­se­lam) gi­bi Ulul Azm bir pey­gam­be­re sa­ha­be ol­mak var­ken, ki­bir ena­ni­yet ya­pıp he­la­ka uğ­ra­mış­tır.”

Hey gi­di ko­ca Ef­la­tun, Haz­re­ti İsa (Aley­his­se­lam)a inan­say­dı ha­va­ri­den ola­cak­tı, şim­di ce­hen­ne­me odun ol­du. Bü­tün fel­se­fe­si onu ateş­ten kur­ta­ra­ma­dı. Çün­kü fel­se­fe ada­ma iman ver­mez.

gazete vahdet

 

Bir cevap yazın

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Yandex.Metrica Flag Counter